Patientsäkerhet

Syftet med patientsäkerhetslagen är att främja hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Effektivare patientsäkerhetsarbete ska leda till färre vårdskador. Färre vårdskador innebär minskat lidande för de patienter som drabbas och för den personal som varit inblandad. Det innebär också minskade kostnader för samhället.

Patientsäkerhet är en grundläggande fråga för Sveriges Tandläkarförbund. För att värna om patientsäkerheten i tandvården arbetar vi på flera sätt:

Patientsäkerhetsportal på hemsidan

I patientsäkerhetsportalen har vi samlat information och verktyg som kan stödja dig i det ansvar och de skyldigheter du har som tandläkare. Vi vill med patientsäkerhetsportalen inspirera till att systematiskt arbeta med att utveckla kvaliteten på kliniken. I portalen hittar du allt ifrån skriftserien Kunskap & kvalitet till checklistor och brevmallar.

Till Patientsäkerhetsportalen

Håller tandläkarna à jour med lagar och regler

Tandläkarförbundet gör skriftserien Kunskap & kvalitet med lättillgänglig information för tandläkaren i den vardagliga vårdsituationen. Skriftserien finns i ämnena kvalitetssäkring av journalföring, medicintekniska produkter, medicinsk riskbedömning för tandläkare, lagar och föreskrifter, patientförsäkringen, hygien i tandvården, avvikelserapportering i tandvården, tobaksprevention, barn som far illa samt nationella riktlinjer för vuxentandvård.

Du som är medlem hittar skrifterna i Faktabanken

Anordnar fortbildning för tandläkare och hela tandvårdsteamet

Sveriges Tandläkarförbund erbjuder tandläkarna ca 200 kurser per år. Vissa av kurserna vänder sig till hela tandvårdsteamet. I Tandläkarförbundets policy för fortbildning slås fast att det är av yttersta vikt för tandvårdens kvalitet och kårens anseende att varje tandläkare följer utvecklingen inom odontologin. Tandläkarförbundet rekommenderar att varje tandläkare följer en individuell utbildningsplan.

Medarrangerar den Nationella Patientsäkerhetskonferensen

Sveriges Tandläkarförbund är medarrangör i de nationella Patientsäkerhetskonferenserna som arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting samt Patientförsäkringen Löf vartannat år på Stockholmsmässan.

Aktiv Etikkommitté

Etikkommittén ansvarar för förbundets etiska riktlinjer, som har fokus på tandläkarens roll i kontakt med patienten. Etikkommittén arrangerar vartannat år en seminariedag kring etiska frågor, Etikdagen, för Tandläkarförbundets medlemmar.

Underlättar för tandläkarna att lära av misstag

Att ta lärdom av sina egna och andras misstag är viktigt, inte minst ur patientsäkerhetssynpunkt. Vi presenterar kontinuerligt i Tandläkartidningen utslag i IVO och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Dessa kommenteras av en av ledamöterna i förbundets etikkommitté.

Svarar på remisser och deltar i arbetsgrupper

Tandläkarförbundet arbetar aktivt med patientsäkerhetsfrågorna även genom att besvara remisser i ämnet och genom att verka i olika arbetsgrupper på myndighetsnivå.

Samverkar internationellt

På det internationella planet samverkar tandläkarförbunden i Europa i CED (Council of European Dentists). Denna organisation arbetar intensivt med patientsäkerhetsfrågor och har bland annat tagit fram en mall till etiska regler för tandläkarprofessionen. Denna mall är en utgångspunkt när medlemsländernas tandläkarorganisationer utvecklar sina egna etiska riktlinjer.