Etiska frågor

Tandläkarens arbete ska präglas av en hög etisk nivå och Tandläkarförbundet vill därför hålla debatten kring etikfrågorna levande. Det gör vi på olika sätt, bland annat genom vår Etikkommitté. Tandläkarförbundet för fram de etiska frågorna bland annat genom att arrangera Etikdagen, informera medlemmarna om viktiga ansvarsärenden, via förbundets expertgrupp ge medlemmarna stöd i de odontologiska delarna av ansvarsärenden, arbeta för att effektivisera Lex Maria-systemet, samt genom att bevaka IVO:s handläggning av patientklagomål.

Etiska riktlinjer

Förbundets medlemmar är underställda Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer. Dessa grundar sig på god sed och hävd inom tandläkarkåren och bör utgöra normen för en ansvarskännande tandläkares handlande och uppträdande.

 1. Tandläkaren ska i sin yrkesgärning låta sig ledas av människokärlek och ärlighet och bemöta patienten med empati, omtanke och respekt. Det främsta målet ska vara patientens hälsa och välbefinnande.
 2. Tandläkaren ska bedriva sin verksamhet i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, ständigt följa utvecklingen inom vården, vidga sina yrkesrelaterade kunskaper samt efter bästa förmåga och omdöme bidra såväl till den vetenskapliga utvecklingen som till allmänhetens kännedom om denna.
 3. Tandläkaren får inte göra sin auktoritet gällande så att den inkräktar på patientens rätt att bestämma över sig själv.
 4. Tandläkarens förhållningssätt till patienten ska bygga på principen om människors lika värde och får inte påverkas av för vården ovidkommande förhållanden.
 5. Tandläkaren ska då det är motiverat anlita annan sakkunskap och tillmötesgå patientens eller närståendes rimliga önskemål att få en ny bedömning.
 6. Tandläkaren har tystnadsplikt avseende den information om patienten som framkommer under yrkesutövningen och ska beakta patientens rätt till sekretess.
 7. Tandläkaren får inte låta sig påverkas av otillbörligt förvärvsbegär och skall utföra den undersökning och föreslå den behandling som ter sig berättigad.
 8. Tandläkaren ska utan att frångå patientens intresse respektera sina kollegers och andra vårdgivares arbete och integritet.
 9. Tandläkaren ska marknadsföra sig själv, sin yrkesutövning och yrkeskåren på ett korrekt, sakligt och respektfullt sätt.

Etiska riktlinjer utan kommentarer för utskrift

Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer med kommentarer

Råd till tandläkare om marknadsföring

Sveriges Tandläkarförbunds Etikkommitté vill bidra med råd till en övervägd marknadsföring.

Generellt handlar det om att behålla den professionella relationen till patienterna och att ta ansvar för den bild av tandläkarkåren som förmedlas utåt. Råden gällande marknadsföring riktar sig till dem som på något sätt marknadsför tandläkarverksamhet.

Syftet med råden är att leva upp till Tandläkarförbundets etiska riktlinjer, garantera god information och upprätthålla en värdig marknadsföring av tandläkarverksamhet.

Marknadsföring av tandläkarverksamhet avser att i reklam eller på annat sätt offentligt fästa uppmärksamhet på tandläkares kliniska yrkesverksamhet eller produkter som har samband med denna. Begreppet omfattar alla typer av reklambärare så som annonser, broschyrer, förteckningar, logotyper, hemsidor, TV- och radioreklam etc.

I tillämpliga delar är råden också vägledande vid framträdanden som inte direkt kan klassas som marknadsföring men som har en mer eller mindre åsyftad reklameffekt, exempelvis intervjuer.

Generellt förhållningssätt

All reklam ska följa marknadsföringslagen (2008:486). I marknadsföringslagen finns grundläggande principer om god marknadsföringssed och att marknadsföringen ska vara tillbörlig mot konsumenter och andra näringsidkare. Marknadsföringen av en vara eller tjänst får inte vara påträngande eller bestå i misskreditering av andra varor eller tjänster.

Marknadsföringen får inte heller vara vilseledande i sakfrågor, ha ett förvillande innehåll, väcka orealistiska förhoppningar eller skapa onödig oro.

När du marknadsför dig själv eller din praktik ska det tydligt framgå att det är just reklam.

Råden

 1. Var saklig, korrekt och respektfull när du marknadsför dig själv och yrkeskåren!
 2. Välj samarbetspartner med omsorg!
 3. Ange endast godkända specialiteter som specialistkompetens!
 4. Använd gärna din medlemslogga som kvalitetssymbol!
1. Var saklig, korrekt och respektfull när du marknadsför dig själv och yrkeskåren!

Marknadsföring ska vara värdig till form och innehåll. Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer anger att tandläkaren ska marknadsföra sig själv, sin yrkesutövning och yrkeskåren på ett korrekt, sakligt och respektfullt sätt. Exempel på sakligt innehåll i en annons för en tandläkarpraktik är var praktiken finns, vilka behandlingar som erbjuds och om den har någon specifik odontologisk inriktning.

Reklam ska utformas på ett sådant sätt att konsumenten genast kan avgöra vem avsändaren är, exempelvis genom att annonsörens namn eller firmanamn tydligt framgår. Med korrekt information avses att uppgifter som anges i marknadsföringen måste kunna styrkas. Detta gäller exempelvis påståenden om att kliniken är ”bäst i Sverige” eller ”billigast i stan”. 

Om en särskild behandling marknadsförs ska priset vara angett i annonsen och det ska tydligt framgå vad som ingår i behandlingen.

Om uppgift om behandlingsresultat nämns måste detta kunna styrkas. Respektfull marknadsföring innebär exempelvis att tandläkare inte får framhålla sig själv som skickligare än sina kollegor i marknadsföringssyfte.

Gratiserbjudanden, kombinationserbjudanden etc. anses oseriöst.

2. Välj samarbetspartner med omsorg!

Samarbete mellan vård- och dentalproduktföretag och tandläkare ska ske i sådana former att parterna bibehåller full trovärdighet och en oberoende ställning till varandra.

I relation till läkemedelsindustrin får tandläkare inte stå som garant för ett visst läkemedel. Detta för att inte utnyttja patient-tandläkarrelationen i marknadsföringssyfte.

Tandläkaren ska alltid sträva efter att vara en god ambassadör för tandvården.

Den marknadsföring tandläkaren ägnar sig åt ska garantera allmänheten adekvat information.

3. Ange endast godkända specialiteter som specialistkompetens!

Vid marknadsföring av tandläkarverksamhet bör benämningen legitimerad tandläkare användas med angivande av specialistkompetens eller specialistkompetenser. Endast godkända specialiteter får anges.

Utöver specialistkompetens får även särskild inriktning inom ett odontologiskt vedertaget område anges, om tandläkare vid praktiken har dokumenterad utbildning eller erfarenhet för sådan inriktning. Inriktning eller intresseområde får inte anges på så sätt att det kan tolkas som ett specialistområde.

Tandläkaren får inte framhäva sig själv i jämförelse med andra tandläkare eller göra jämförande påståenden om odontologisk eller medicinsk skicklighet.

4. Använd gärna din medlemslogga som kvalitetssymbol!

Medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund får använda dess medlemslogotype i sin marknadsföring. Det måste framgå att det inte är Sveriges Tandläkarförbund som är avsändare av annonsen eller budskapet.

Sveriges Tandläkarförbund står inte som garant för verksamheten.

Medlemslogotypen ska visas ihop med medlemmens namn, inte med klinikens namn.

Ladda ner råden om marknadsföring

Råd till tandläkare vid agerande på sociala medier

Möjligheten för den enskilda individen att synas och nå ut till många personer har aldrig varit större än idag. Tandläkare har genom sociala medier fått nya sätt att interagera med patienter och allmänheten och möjlighet att diskutera kliniska erfarenheter med kollegor såväl i öppna som slutna forum. Detta för med sig nya etiska överväganden.

Ju mer information som delas desto större är risken för att något som var tänkt för ett privat, kanske slutet sammanhang, får spridning långt utöver det som var menat.

Med de här råden vill Sveriges Tandläkarförbunds Etikkommitté visa på etiska svårigheter och vägleda tandläkare till ett mer övervägt och ansvarsfullt agerande på sociala medier.

Den stora skillnaden mellan traditionella medier och sociala medier är de sociala mediernas möjlighet att snabbt dela information och att kommentera.

Sociala medier är alla de digitala tjänster och sidor där användaren kan bidra med innehåll och dela med vänner och resten av världen. Exempel är sociala nätverk som bloggar, facebooksidor/grupper, twitterflöden, instagramkonton och poddar där möjligheten att dela och gilla/kommentera ser lite olika ut.

Det är det sociala mediets gränslösa delning med hela världen som ger mediet mycket starka krafter. Mediet är snabbt, det vill säga spridningen går på en hundradels sekund, i jämförelse med att skriva, trycka och distribuerar en broschyr till exempel.

Generellt förhållningssätt

Alla inlägg på internet är att betrakta som offentliga. Det finns ingen anonymitet att tala om på nätet. Även ett inlägg skrivet under pseudonym kan spåras tillbaka till dig.

Det du skriver på sociala medier ska du kunna stå för i andra sammanhang, undertecknat med ditt eget namn.

Råden

1. Tänk efter före!
2. Tystnadsplikten gäller även på sociala medier!
3. Behåll en professionell distans till dina patienter!
4. Var saklig och professionell!
5. Kom överens om hur ni kommunicerar på arbetsplatsen!

1. Tänk efter före!

Många gånger är det inte svårare än att du använder ditt sunda förnuft och skiljer mellan ditt professionella liv som tandläkare och ditt privatliv. Vill alla verkligen veta vad tandläkaren gör i sitt privata liv?

2. Tystnadsplikten gäller även på sociala medier!

Som anställd i ett människovårdande yrke får du inte röja någons identitet eller bryta mot sekretess och tystnadsplikt oavsett om du agerar som privatperson eller i din profession.

Principen om att inte publicera patientuppgifter gäller även om de är avidentifierade eftersom uppgifter kan kombineras och möjliggöra identifiering. För personer inom hälso- och sjukvård gäller sekretesslagen vid publicering på sociala medier på samma sätt som för tryckt media.

Detta gäller såväl för öppna som slutna forum. Du får exempelvis inte röja patientuppgifter på din privata Facebooksida.

Din patient får däremot röja din identitet på sin sida och skriva om dig så länge uppgifterna inte är kränkande, diskriminerande eller hotande.

3. Behåll en professionell distans till dina patienter!

Kontakt med patienter via sociala medier ska ske med hänsyn till patientens säkerhet. Var noga med att behålla den professionella distansen mellan dig och patienten i kontakten via sociala medier. Skilj mellan det privata och det professionella.

Ge aldrig medicinska råd i sociala medier och skicka aldrig känslig information, till exempel personuppgifter, via dessa kanaler.  

Se över sekretessinställningarna på dina egna användarkonton i kontakten med patienter via sociala medier, så att du inte delar med dig av dina personuppgifter i större utsträckning än vad du önskar.

4. Var saklig och professionell!

Den bild som tandläkare ger av sig själv och tandvården, genom sociala medier och i marknadsföring påverkar allmänhetens bild av tandvården och professionens trovärdighet gentemot patienter. Skriv därför sakligt och professionellt när du uttalar dig i egenskap av tandläkare på sociala medier.

Om du går i svaromål i en diskussion i din roll som tandläkare, gör det med en sansad ton. Var tydlig med om du uttalar dig i din yrkesroll eller som privatperson.

5. Kom överens om hur ni kommunicerar på arbetsplatsen!

Utöver lagstiftning är det viktigt att det finns en policy eller andra förhållningsregler kring hur sociala medier kan och bör användas på din arbetsplats. Kom överens om hur mycket ni ska ”synas”. Alla har inte samma uppfattning som du har om vad som är lämpligt eller ej.

Sociala medier kan användas för att påtala brister och missförhållanden i vården. Det händer också att sociala medier används för att rikta kritik specifikt mot arbetsgivare.

Det är i allmänhet klokt att i första hand lufta sin kritik internt och söka samförstånd med arbetsgivaren för att få till stånd ett förbättringsarbete.

Tänk på att du som privatanställd ofta har en lojalitetsplikt mot arbetsgivaren varför det finns anledning till försiktighet vad gäller utåtriktad kritik.

Ladda ner råden om sociala medier