Internationell samverkan

Sveriges Tandläkarförbund samarbetar med övriga tandläkarförbund i Europa genom det europeiska samarbetsorganet CED, Council of European Dentists. Tandläkarförbundet är även medlem och deltar i möten med FDI World Dental Federation.

Council of European Dentists, CED, är en ideell organisation, dess medlemmar är tandläkarförbund från 30 europeiska länder. CEDs uppdrag är primärt att främja en god oral hälsa och en effektiv, patientsäker och professionell tandvård i Europa. Det gör de genom att hålla kontakt med och påverka andra europeiska organisationer samt EU:s institutioner.

Därför är Sveriges Tandläkarförbund medlem i CED

Europa påverkar vår vardag. Många av de ändringar som görs i våra lagar och föreskrifter kommer från olika EU-direktiv. Vi behöver finnas med eftersom en förutsättning för att påverka direktiven är att den europeiska tandläkarkåren agerar sammanhållet. När gemensamma ställningstaganden ska göras är det viktigt att vi bidrar med våra erfarenheter.

Så arbetar CED med att påverka bl.a. EU-kommissionen

Delegater från olika länder jobbar i sk. ”working groups”. En del grupper har uppgiften att ta fram ”best practice” från olika länder, andra grupper jobbar mer koncentrerat kring ett förestående direktiv som kommissionen ska fatta beslut om.

Följ CEDs arbete!

På CEDs webbplats kan du följa organisationens arbete.

Till CEDs nyhetsbrev

Till CEDs policybeslut

Till CEDs EU Manual of Dental Practice