Etiska riktlinjer

Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer

Antagna av Sveriges Tandläkarförbunds årsmöte december 2000, reviderade 2014

  1.  Tandläkaren ska i sin yrkesgärning låta sig ledas av människokärlek och ärlighet och bemöta patienten med empati, omtanke och respekt. Det främsta målet ska vara patientens hälsa och välbefinnande.
  2. Tandläkaren ska bedriva sin verksamhet i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, ständigt följa utvecklingen inom vården, vidga sina yrkesrelaterade kunskaper samt efter bästa förmåga och omdöme bidra såväl till den vetenskapliga utvecklingen som till allmänhetens kännedom om denna.
  3. Tandläkaren får inte göra sin auktoritet gällande så att den inkräktar på patientens rätt att bestämma över sig själv.
  4. Tandläkarens förhållningssätt till patienten ska bygga på principen om människors lika värde och får inte påverkas av för vården ovidkommande förhållanden.
  5. Tandläkaren ska då det är motiverat anlita annan sakkunskap och tillmötesgå patientens eller närståendes rimliga önskemål att få en ny bedömning.
  6. Tandläkaren har tystnadsplikt avseende den information om patienten som framkommer under yrkesutövningen och ska beakta patientens rätt till sekretess.
  7. Tandläkaren får inte låta sig påverkas av otillbörligt förvärvsbegär och ska utföra den undersökning och föreslå den behandling som ter sig berättigad.
  8. Tandläkaren ska utan att frångå patientens intressen respektera sina kollegors och andra vårdgivares arbete och integritet.
  9. Tandläkaren ska marknadsföra sig själv, sin yrkesutövning och yrkeskåren på ett korrekt, sakligt och respektfullt sätt.