Ny skadestatistik från Löf visar på en ökning av anmälningar

Ny publicerad statistik från försäkringsbolaget Löf visar att under år 2018 tog Löf emot cirka 17 000 anmälningar. Det är en ökning med knappt 4 % jämfört med 2017.

Löf bedömer att antalet anmälningar kommer att fortsätta öka kommande år. Bedömningen är baserad på flera olika faktorer: det bedrivs mer vård i Sverige med en växande befolkning och en allt högre levnadsålder; operationer och medicinska ingrepp blir mer komplexa; kunskapen om försäkringen har ökat, både inom sjuk- och tandvård men också i samhället i stort; patientsäkerhetslag trädde i kraft 2011 (Lagen innebär bland annat utökad upplysningsskyldighet från vårdgivare till patient och närstående vid inträffad skada).

Sammantaget bedömer Löf att ovanstående faktorer bidrar till en ökning av anmälningar även kommande år.
I drygt 40 % av ärendena som beslutades 2018 beviljades patienten ersättning.
– Skador inom ortopedi, tandvård, distriktsvård och kirurgi är fortsatt de som anmäls mest till Löf. Vanligast är de skador som inträffar i samband med operation. Andra vanliga skador är merskador på grund av försenad eller utebliven diagnos, säger Pelle Gustafson chefläkare på Löf.

Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) är ett rikstäckande försäkrings­bolag som har till huvuduppgift att försäkra de vårdgivare som finansieras av regionerna. Försäkringsbolaget publicerar årligen statistik över skadeanmälningar.

Läs mer Statistik 2018 – Hela Sverige

Skadestatistik per landsting/region 2018

Nyheter

Boka forskningskonferens 4-5 april 2019

Svenska Tandläkare-Sällskapets odontologiska forskningskonferens "Vetenskap och klinik i samverkan" sker den 4-5 april 2019 i Malmö.

Syftet med konferensen är att vara en mötesplats för den odontologiska forskningen och de kliniska verksamheterna i tandvården. Forskningen kan inte leva sitt eget liv utan behöver utgå från patienters behov och från all den samlade kunskap som finns inte bara inom akademien utan i hela samhället. Därför är det av högsta prioritet att tandvårdspersonal ute på klinikerna, vårdgivare inom både privat och offentlig verksamhet, akademi och näringsliv samverkar.

Svenska Tandläkare-Sällskapet vill med detta tema lyfta frågan hur vi bäst tar till vara Sveriges unika möjligheter för att leva upp till att möjliggöra en god oral hälsa och välbefinnande för befolkningen.

-För allmäntandläkare kan det vara mycket stimulerande att vara involverad i forskning och jag hoppas att de som är intresserade ska komma, säger Agneta Marcusson som är ordförande i stipendienämnden.

-Allmäntandvården behöver hjälp att komma igång med större eller mindre forskningsprojekt och det gäller även privata aktörer, säger hon.

Läs mer om forskningskonferensen här

Nyheter

Dags att lämna in motioner till årets förbundsmöte

Årets förbundsmöte hålls den 7 december och motioner bör inkomma senast den 8 oktober.

Varje medlem har rätt att väcka motion till förbundsmötet som i år hålls den 7 december IVA Konferenscenter, Grev Turegatan16 i Stockholm. Motioner ska ha inkommit till förbundet sextio dagar före förbundsmötet, dvs. senast den 8 oktober. Även riksförening, lokalavdelning och förening med associerat medlemskap har rätt att väcka motion till förbundsmötet.
Skicka gärna in din motion till: kansli@tandlakarforbundet.se eller
Sveriges Tandläkarförbund, Box 1217, 111 82 Stockholm.

Nyheter

Förbundet undersöker konsumtionen av socker på skolor

Nu kickar förbundet igång flera av de undersökningar som gjordes inom projektet ”Tandläkare mot godis och läsk”.

Kunskapets äpple - socker frågan blir allt viktigare

Under 2004 startade Tandläkarförbundet projektet ”Tandläkare mot godis och läsk”. Syftet var att genom opinionsbildning och information synliggöra problemet med barns och ungdomars höga konsumtion av läsk och godis med målet att förändra konsumtionsmönster. Som del i projektet gjordes flera kartläggning och undersökningar av konsumtionsmönstren på svenska skolor. Bland annat av försäljningen av läsk och godis och av mellanmålens innehåll.

Resultaten av undersökningarna fick stor massmedial spridning. Uppföljningarna som skedde åren därpå visade sedan en dramatisk förbättring. Bara två av tio skolor fortsatte exempelvis att sälja läsk och godis till sina elever, från tidigare sex av tio skolor. Flera skolor förändrade också innehållet av mellanmålen och sockerkonsumtionen minskade. Undersökningarna genomfördes senast 2008 och 2009. Nu är det dags igen. Nu kommer förbundet att genomföra undersökningarna igen och jämföra tidigare kartläggningar. (ska vi skriva något om att det är ett samarbete med andra förbund?)

För mer information kontakta
Projektledare och kommunikationsansvarig:
Lena Lobelius  Mobil: 076-8500919

Nyheter

Munhälsodagen firades globalt

23 länder firade den internationella munhälsodagen 20 mars i år. I Sverige föreläste professor Björn Klinge om kopplingen mellan munhälsa och allmänhälsa.

Många länder uppmärksammade årets munhälsodag.

Att munnens hälsa kan orsaka andra sjukdomar har fått allt större intresse bland forskare och allmänhet.

Totalt beräknas mer än 3,9 miljarder människor vara drabbade av orala sjukdomar. FDI, World Dental Federation, den internationella tandläkarorganisationen arrangerar den årliga internationella munhälsodagen. 23 länder deltog med att sprida information om god munhygienpraxis under årets munhälsodag.

Många länder hade öppnat tandläkarmottagningarna för barnfamiljer och studenter som exempelvis i Litauen. I Costa Rica höll 260 kliniker extra öppet den här dagen. En del länder firade dagen genom att tandläkarteam föreläste och demonstrerade tandborstning på olika skolor. I Australien genomfördes dessutom gratis diabetesprov.

I Islamabad i Pakistan åkte tandvårdsteam ut till socioekonomiskt svaga områden för att erbjuda gratis tandvård. I Kerala i Indien föreläste Professor Premraj Pushpakaran om munhälsans betydelse. Flera länder påbörjade också längre kampanjer som kommer pågå under hela året med start på munhälsodagen.

Temat för årets internationella munhälsodag var ”Munnen – en del av kroppen”. Därför arrangerade Sveriges Tandläkarförbund en lunchföreläsning med Björn Klinge, tandläkare och professor i parodontologi där han berättade om kopplingen mellan orala sjukdomar och allmänhälsan.

Risken att dö i bukspott körtelcancer är nästan dubbelt så stor för patienter som har parodontit än för dem som inte har det, enligt ny finsk forskning. Ett annat samband som upptäcktes nyligen är det mellan parodontit och bukspottkörtelcancer. I den ena studien hittade forskarna ett enzym från en bakterie som är vanlig vid parodontit även i bukspottkörteln.

– Just när det gäller bukspottkörtelcancer så letar man ju förtvivlat efter vilka faktorer det är som driver sjukdomsutvecklingen. Här verkar det som om man har hittat ett spår, inte hela förklaringen men ett spår, säger Björn Klinge.

Svensk media bjöds till lunchföreläsningen. Dagens nyheter, tidningen Hälsa, Sveriges radio, TV4 samt Sveriges television uppmärksammade forskningen och citerade Björn Klinge.

Läs mer om den internationella munhälsodagen

Nyheter

Akademikernas högskolepolitiska forum 2018

Den 18 april 2018 arrangerar Saco Akademikernas högskolepolitiska forum med Sveriges främsta inom högre utbildning och forskning som gäster. Årets tema är: "Vart är högskolan på väg?"


Kan högskolan utföra sina kärnuppgifter med hög kvalitet? Vad krävs av högskoleutbildningen för att möta framtidens utmaningar och hur ska den finansieras? Det är tre centrala frågor som vi kommer att diskutera under akademikernas högskolepolitiska forum.

Akademikernas högskolepolitiska forum

Samlar Sveriges främsta inom högre utbildning och forskning.

Tid: 08:30 – 13:00 med avslutande lunch.

Plats: Folkets Hus, Stockholm.

Program för Akademikernas högskolepolitiska forum | 18 april 2018 | Folkets Hus

Nyheter

Förbundet ger förslag på insatser i arbetet för en god och jämlik hälsa

Sveriges Tandläkarförbund har fått möjlighet att lämna synpunkter på remissen ”Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa”

Regeringen beslutade vid sammanträde den 4 juni 2015 att tillsätta en kommitté – en kommission för jämlik hälsa – med uppdraget att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna minskar. I augusti 2016 överlämnade Kommissionen sitt första delbetänkande Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete (SOU 2016:55). I januari 2017 överlämnades det andra delbetänkandet För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4). I detta slutbetänkande gör man en samlad bedömning av vilka steg som krävs för att ett långsiktigt och hållbart arbete för en god och jämlik hälsa ska kunna fortsätta. Tillsammans utgör dessa tre betänkanden en helhet. Kommissionen anser att hälso- och sjukvården bör stärka sitt förebyggande arbete för patienter och befolkning.

En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård bör arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att utgå från människors behov och möjligheter. Sveriges Tandläkarförbund delar den bedömningen och ser ett arbete för en jämlik hälsa som ett angeläget mål. Några av de ämnen som förbundet tar upp i sitt remissvar är:

  • Att förutsättningarna för en god munhälsa läggs fast tidigt i livet
  • Att tobaksrökning och alkoholkonsumtionen är väsentliga folkhälsorisker
  • Att det i samhället i stort finns stora brister i kunskapen om sockrets inverkan på hälsan. Förbundet lyfter också fram att fri prissättning och fri etablering är av avgörande betydelse för en fungerande tandvård över tid. Sveriges Tandläkarförbund anser att samspelet mellan tandvården och hälso- och sjukvården är viktigt och att den bästa vägen att utveckla detta är ökad utbildning och kunskap, inte organisatoriska ändringar av tandvårdens ställning.

Läs hela remissvaret

Nyheter

Tandläkarförbundet bjuder in medlemmar till diskussion om policyarbete

Möt förbundsstyrelsen och ordförande Hans Göransson på Riksstämman för att diskutera pågående policyarbete.

Tandläkarförbundet bjuder in alla medlemmar till diskussion om policyarbetet med ”Tandvårdens framtida personal- och kompetensförsörjning” och ”Äldres tandvård och munhälsa”.

Tid: torsdag den 16 november i sal K21 13.00-14.00
under Riksstämman, Stockholmsmässan.

Förbundet välkomnar även medlemmar som inte går på riksstämman till diskussionen.

Läs policydokumenten:

Tandvårdens framtida personal- och kompetensförsörjning

Äldres tandvård och munhälsa

Nyheter

Tandläkare-Sällskapet har utsett årets stipendiater

Svenska Tandläkare-Sällskapets pris ur Forssbergs Dentals Stipendiefond delas årligen ut i syfte att främja odontologisk forskning. I år går priset till docent Agneta Odén och professor Matts Anderson.

Motivering:

Docent Agneta Odén är både civilingenjör och tandläkare, hon disputerade 1975 för erhållande av teknologie doktorsgrad och valdes 1996 in i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Genom sitt arbete kom hon att förena ingenjörsvetenskap med odontologi och kom därmed att utgöra en utomordentligt betydelsefull länk mellan de olika vetenskapsområdena. Professor Matts Andersson är tandläkaren, innovatören och forskaren som utvecklar metoder för att skapa reservdelar för kroppen som tänder, käkben, höfter och knän, samt metoder för att använda kunskap om geometrisäkring för tillämpning i rehabilitering av människokroppen. I förening kom Agneta och Matts att, med stor innovationskraft och pionjäranda, bidra till den material- och metodutveckling som utgjorde grunden för det odontologiska CAD/CAM-användande som idag representerar ett av de största paradigmskiftena i moden tandvård. De satte svensk dentalindustri på världskartan och visade långt före andra vilken potential det finns i interdisciplinärt samarbete och hur samverkan mellan akademi, industri och tandvården kan skapa mervärden för våra patienter.

Priset delas ut vid invigningen av Odontologiska riksstämman invigning, 15 nov kl 16.15 på Stockholmsmässan.

Nyheter

Att förebygga ohälsa i munnen är en viktig hälsoinsats

Sveriges Tandläkarförbund har besvarat remissen Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer.

Utredningen föreslår långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden. Åtgärder som syftar till högre kvalitet, bättre förebyggande, rehabiliterande insatser, tryggad personalförsörjning och användning av välfärdsteknologi. Sveriges Tandläkarförbund ser positivt på de föreslagna åtgärderna. Förbundet delar också uppfattningen att en plan är nödvändig för att uppnå en personcentrerad sammanhållen och trygg vård som bygger på kunskap. Fokus i kvalitetsplanen ligger på kommunernas vård och omsorg av äldre personer.  

I utredningen slås fast att det förbyggande munhälsoarbetet är viktigt särskilt för äldre personer med bristande hälsa och funktionsnedsättningar. Det nämns vidare att det är angeläget att omvårdnadspersonalen deltar i den förebyggande tandvården och att alla i målgruppen i ordinärt boende nås av erbjudandet om förebyggande tandvård. Detta är helt i linje med det handlingsprogram som Sveriges Tandläkarförbund har tagit fram och som utredningen också hänvisar till. Att förebygga ohälsa i munnen är en viktig hälsoinsats för äldre eftersom den är central för välbefinnandet. Studier har visat att bakterier från munhålan kan sprida sig till andra organ och leda till en rad olika sjukdomar.

Tandläkarförbundet delar utredningens uppfattning att all personal inom vård, tandvård och omsorg i landsting, kommuner samt privata utförare, bör i sin yrkesutbildning ha moment av gerontologi och geriatrik. STF vill framhålla att det även är viktigt att ha kunskap i gerontologi (tandvård för äldre) med hänsyn tagen till att andelen äldre i befolkningen ökar. Gruppen äldre som har erhållit avancerad tandvård t ex i form av implantat ökar och kräver kunskap hos vårdpersonalen. Tandläkarförbundet föreslår även att regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram kunskapsstöd för kommunernas insatser inom hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre personer.

Läs remissvaret här

Nyheter

Tandlakarforbundet.se sparar data i cookies för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du det. Läs mer om cookies här. Vår dataskyddspolicy hittar du här.