Förbundet har svarat på en remiss om äldres vård och omsorg

Sveriges Tandläkarförbund lämnade i förra veckan sitt remissvar på betänkandet Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre (SOU 2021:52).

I betänkandet presenteras analyser, bedömningar och rekommendationer i syfte att stödja kommunerna i kompetensförsörjningen inom äldres vård och omsorg om äldre. Bland annat berörs vikten av samordning mellan vårdens personalkategorier i betänkandet. Här nämns inte tandvården explicit.

— Det är självfallet så att även tandvården ska inkluderas när vård och omsorg för äldre analyseras och planeras, vilket också är kärnan av det som vi trycker på i remissvaret, säger Jenny Måhlgren, kanslichef på Tandläkarförbundet.

Till skillnad från andra vårdprofessionsförbund har Sveriges Tandläkarförbund inte stått med som officiell remissinstans för betänkandet.

— För oss är det en självklarhet att vi som Tandläkarförbund ska svara på denna typ av remiss. Vi vill ta reda på hur det har kommit sig att vi inte har inkluderats som remissinstans, säger Jenny Måhlgren.

I betänkandet välkomnas initiativet att inrätta funktionen medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), vilket är en fråga som Fysioterapeuterna och Sveriges Arbetsterapeuter har drivit. Även detta tar förbundet fasta på i remissvaret.

I linje med diskussionerna om MAR har Tandläkarförbundet i olika sammanhang föreslagit att funktionen munvårdsombud eller medicinskt ansvarig specialkunnig tandvårdsperson (MAT) ska inrättas hos kommuner och privata utförare. Det finns flera goda exempel på samverkan och arbete för att nå individer som bor på särskilt boende med tandvård. Utvärdering av en sådan strukturell samverkan visar positiv effekt på de omsorgsberoendes munhälsa. Förbundet skriver i sitt remissvar att detta arbete behöver utökas och standardiseras för att även nå personer som bor hemma.

Länk till betänkandet:
Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre (SOU 2021:52)

Länk till: Tandläkarförbundets remissvar.

Läs också