Förbundet ger förslag på insatser i arbetet för en god och jämlik hälsa

Sveriges Tandläkarförbund har fått möjlighet att lämna synpunkter på remissen ”Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa”

Regeringen beslutade vid sammanträde den 4 juni 2015 att tillsätta en kommitté – en kommission för jämlik hälsa – med uppdraget att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna minskar. I augusti 2016 överlämnade Kommissionen sitt första delbetänkande Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete (SOU 2016:55). I januari 2017 överlämnades det andra delbetänkandet För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4). I detta slutbetänkande gör man en samlad bedömning av vilka steg som krävs för att ett långsiktigt och hållbart arbete för en god och jämlik hälsa ska kunna fortsätta. Tillsammans utgör dessa tre betänkanden en helhet. Kommissionen anser att hälso- och sjukvården bör stärka sitt förebyggande arbete för patienter och befolkning.

En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård bör arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att utgå från människors behov och möjligheter. Sveriges Tandläkarförbund delar den bedömningen och ser ett arbete för en jämlik hälsa som ett angeläget mål. Några av de ämnen som förbundet tar upp i sitt remissvar är:

  • Att förutsättningarna för en god munhälsa läggs fast tidigt i livet
  • Att tobaksrökning och alkoholkonsumtionen är väsentliga folkhälsorisker
  • Att det i samhället i stort finns stora brister i kunskapen om sockrets inverkan på hälsan. Förbundet lyfter också fram att fri prissättning och fri etablering är av avgörande betydelse för en fungerande tandvård över tid. Sveriges Tandläkarförbund anser att samspelet mellan tandvården och hälso- och sjukvården är viktigt och att den bästa vägen att utveckla detta är ökad utbildning och kunskap, inte organisatoriska ändringar av tandvårdens ställning.

Läs hela remissvaret

Läs också