Tandläkarens ansvar och skyldigheter

Hålla sig uppdaterad

Tandläkaren har i och med sin legitimation, och i rollen som behandlare, ett eget ansvar för att den behandling som hen ger sker i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det slås fast i patientsäkerhetslagen. Vetenskap och beprövad erfarenhet är inte ett statiskt begrepp utan något som utvecklas över tid i takt med att ny kunskap tillkommer och inaktuella metoder gallras ut. Tandläkaren är därför skyldig att kontinuerligt uppdatera sig på nya forskningsrön, behandlingsmetoder allmänna råd och föreskrifter.

Behöver du fortbildning? Läs mer om Tandläkarförbundets kursutbud här!

Informera och göra patienten delaktig

Patientsäkerhetslagen ställer krav på att informationen till patienten om diagnos, behandlingsbehov, behandlingsalternativ och prognos ska vara utformad så att patienten kan ta den till sig. Vården ska så långt som det är möjligt planeras ihop med patienten. Med tydlig information om olika behandlingsalternativ kan patienten välja det som passar patienten bäst.

På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om bemötande i vården, om patientens samtycke och delaktighet: Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig.

Anmäla vårdskador

Om en vårdskada sker eller en händelse medförde risk för vårdskada är all personal inom hälso- och sjukvården skyldig att anmäla detta till vårdgivaren. Enligt PSL ska en allvarlig vårdskada eller risk för allvarlig vårdskada också anmälas till IVO.

Här kan du läsa mer om anmälan och avvikelsehantering (länk patientsäkerhetsportalens sida om Vårdskador)

Beakta sekretessen

Tandläkaren har tystnadsplikt om det som rör arbetet med patienten och om information om patientens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden som kommit till tandläkarens kännedom. Tystnadsplikt och sekretess i vården regleras i två olika lagar beroende på om verksamheten är offentlig eller privat.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för tystnadsplikt och sekretess (patientsäkerhetsportalen/sekretess)

Anmäla misstanke om barn som far illa

Tandläkaren, liksom all hälso- och sjukvårdspersonal, är skyldig att anmäla till socialtjänsten om det finns misstanke om att ett barn far illa. Anmälningsskyldigheten gäller både vid övergrepp, misshandel och vid brister i omsorgen om barnet eller något annat som kan innebära fara för barnets hälsa och utveckling.

Här kan du läsa mer om anmälningsskyldigheten (faktabank/våld i nära relationer) och barn som far illa (faktabank/barn som far illa)

Delegera medvetet

Tandläkare får delegera en arbetsuppgift till någon annan endast om det kan anses vara förenligt med kravet på en god och säker vård. Det är den som delegerar en arbetsuppgift som ansvarar för att den som blir tilldelad uppgiften har förutsättningar för att fullfölja den.

På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om vad som gäller för delegering inom tandvården.

Bidra till patientsäkerheten
Som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal är tandläkare enligt Patientsäkerhetslagen även skyldiga att bidra till att en hög patientsäkerhet upprätthålls. Det handlar om allt ifrån att följa hygienrutiner till att se till att delegeringar, remisser och strålskydd sköts på rätt sätt. Du ansvarar för medicintekniska produkter som till exempel tandtekniska arbeten och medicinsk riskbedömning.

I Sveriges Tandläkarförbunds skriftserie Kunskap & kvalitet finns ett antal skrifter som behandlar områden som hygien, journalföring, medicinsk riskbedömning och medicintekniska produkter.

Läs vår informationssida om läkemedelshantering. (patientsäkerhetsportalen/läkemedelshantering)

Läs vår informationssida om strålskydd. (patientsäkerhetsportalen/strålskydd)

Läs vår informationssida om medicintekniska produkter och standardisering.(patientsäkerhetsportalen/medicintekniskaprodukter)

Tre lagar som rör patientsäkerhet

Tandvården ska ge patienten god vård och ett bra omhändertagande. För att stärka patientens ställning och skydda patienten finns ett regelverk av lagar och förordningar som reglerar vårdgivarens och behandlarens ansvar och skyldigheter i hur vården bedrivs.

Det är framförallt tre lagar som är centrala för tandvården:

Det finns också ett antal förordningar och föreskrifter som rör tandvården. Dessa hittar du bland annat på Kunskapsguiden, i en gemensam författningssamling från sju myndigheter inom vårdområdet.

Gemensam författningssamling avseende hälso- och sjukvård m m

Myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utövar tillsyn över verksamheter inom hälso- och sjukvården samt över hälso- och sjukvårdspersonal. Tillsynen ska granska att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.

Här kan du läsa mer om IVOs tillsyn.

Välkommen till Patientsäkerhetsportalen

Här har vi samlat allt du behöver veta om patientsäkerhet i tandvården. Med de här sidorna vill vi hjälpa dig som medlem att förstå och underlätta tillämpningen av de regelverk som finns. Här hittar du också konkreta exempel och bra verktyg, som olika länkar, mallar och checklistor.

Det här hittar du i portalen:

 • Tre viktiga lagar
 • Tandläkarens ansvar och skyldigheter
 • Vårdgivarens ansvar och skyldigheter
 • Systematiskt förbättringsarbete
 • Vårdskador
 • Patientklagomål
 • Tillsyn
 • Patientsäkerhetsberättelse
 • Sekretess
 • Läkemedelshantering
 • Strålskydd
 • Medicintekniska produkter och standardisering

Mycket av informationen i portalen finns också i vår skrift Tandläkarens ansvar och skyldigheter.

Hör gärna av dig till kansli@tandlakarforbundet.se om du har idéer om hur vi ytterligare kan utveckla dessa sidor.