Vårdskador

Ibland inträffar negativa händelser, sådana som inte stämmer med normal rutin och förväntat vårdförlopp. Sådant som man inte vill ska hända igen. Det kan vara både stort och smått och brukar benämnas avvikelser. Avvikelser kan alltså vara en mindre negativ händelse. Mer allvarliga händelser klassas även som vårdskada eller allvarlig vårdskada eller risk för något av dem.

Vårdskador ska anmälas

Vårdskada definieras i Patientsäkerhetslagen (PSL) som lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.

Allvarlig vårdskada definieras i PSL som en skada som är bestående och inte ringa, eller har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit.

Vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. En sådan händelse ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) snarast efter att den har inträffat. Denna skyldighet att anmäla kallas i dagligt tal lex Maria.

Enligt PSL är vårdgivaren själv skyldig att utreda när en negativ händelse har inträffat.

Utredningen ska kartlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat situationen. Den ska också ge underlag för beslut om åtgärder för att hindra eller begränsa effekterna av liknande händelser framöver. När IVO fått in en utredning säkerställer myndigheten att händelsen har utretts tillräckligt och att de åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäkerhet har vidtagits.

Läs mer om avvikelserapportering på
IVOs hemsida och ladda hem blanketter för lex Maria-anmälan

När det inträffat en avvikelse behöver man ta reda på:

  • vad är det som har hänt?
  • har händelsen lett, eller hade den kunnat leda, till en vårdskada?
  • när hände det?
  • varför hände det?
  • vilka konsekvenser har händelsen fått?

Ta hand om patienten

Om det skulle inträffa en vårdskada är det viktigt att ta hand om patienten. Att förklara för patient och närstående vad som hänt så snabbt som möjligt är bra för att reda ut eventuella frågetecken och oro som finns. Det är även mycket viktigt att lyssna hur de har upplevt skadan. Be om ursäkt och beklaga det som hänt och förklara också hur arbetet görs idag för att förhindra att liknande skador inträffar i framtiden. Att bli lyssnad på och få en ursäkt är två saker som ofta kommer upp som viktiga när patienter och anhöriga får tycka till på dessa områden.

Informera om var patienten kan klaga (patientsäkerhetsportalen/patientklagomål), vart den ska vända sig och hur det går till. Informera också om att patienten kan söka skadeersättning.

Läs mer om försäkringar i förbundets digitala skriftserie Kunskap & kvalitet om försäkringar.