Strålskydd

Strålskydd och röntgendiagnostik i tandvården

Alla verksamheter och intraorala röntgen ska anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten. Om verksamheten inte är anmäld så är den förbjuden enligt 6 kap. 1§ strålskyddslag 2018:396. (obs, enligt 6 kap 6§ i samma lag får tillståndsplikt ersättas med anmälningsplikt). Tillståndet gäller för röntgenutrustning med intraoralt placerad bildmottagare, det vill säga inte för panoramaröntgen. För panoramaröntgen krävs även godkänd tilläggskurs som resulterar i ett panoramakörkort.

Oftast är det vårdgivaren som är att betrakta som ”den egentliga” tillståndshavaren när det kommer till att tillse att regelverk efterföljs och att verksamhetens strålskydd kvalitetssäkras. Tillståndet förutsätter dock att det finns en tandläkare med radiologiskt ansvar knuten till verksamheten. Med det ansvaret följer skyldighet att känna till och leva upp till de lagkrav som tillståndet ställer på behandlaren och verksamheten. Om verksamheten använder en CBCT-röntgen krävs även en strålningsfysikalisk ledningsfunktion (även en strålskyddsexpertfunktion om inte dispensansökan skickas in).

Läs om Strålsäkerhetsmyndighetens uppdrag här

Vad innebär den radiologiska ledningsfunktionen?

I varje verksamhet med strålning inom tandvården ska det fin­nas en person som har den radiologiska ledningsfunktionen. Denna person ska ha övergripande inflytande på bedömning av berättigande, optimering, arbetsmetoder, personalens kompetens, samarbete med företrädare för andra specialiteter och klinisk utvärdering av resultaten. För verksamhet med dentalröntgenapparat ska den radiologiska ledningsfunktionen innehas av en legitimerad tandläkare. För panoramaröntgen krävs även godkänd tilläggskurs som resulterar i ett panoramakörkort.

Berättigande och optimering

I ansvaret ingår att tillse att de röntgenundersökningar som görs inom verksamheten är berättigade och optimerade. Båda begreppen syftar till att undvika onödig bestrålning till patienten. Ett grundläggande förhållningssätt är att röntgenundersökningar endast får utföras på individuella indikationer. Det innebär att en röntgenundersökning ska föregås av en individuell riskbedömning från patient till patient för att avgöra om bestrålningen är berättigad. Optimering utifrån patientstrålskydd handlar om att anpassa omfattningen och utförandet av undersökningen så att stråldosen blir så liten som är rimligt möjlig samtidigt som man säkerställer att den önskade diagnostiska informationen erhålls.

Den 1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag med förordning och nya föreskrifter i kraft. Den nya lagen, förordningen och föreskrifterna genomför tillsammans EU:s strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom). Läs mer här

Läs mer om berättigande och optimering här

Kvalitetssäkring och kontroll av utrustning

I verksamheten ska det även finnas ett kvalitetssäkringssystem som avser strål­skydd. Strålskydd/strålsäkerhet ska ingå som en del av det kvalitetssäkringssystem som finns i verksamheten. I kvalitetssäkringen av verksamhetens strålskydd ingår en skyldighet att regelbundet kontrollera såväl arbetsmetoder som apparatur.

Röntgenutrustningen ska kontrolleras i den omfattning som framgår av SSMs föreskrifter och det som leverantören anger i utrustningens bruksanvisning.

Strålskärmning av lokaler

I lokaler där joniserande strålning används för diagnostik och terapi är tillståndshavaren skyldig att se till att risken för människor som vistats i och i närheten av lokalen att bestrålas minimeras. För personalens strålskydd är den absolut viktigaste åtgärden att uppehålla sig bakom strålskärmande vägg under exponering.

Läs mer om vilka riktlinjer som gäller för strålskärmning i SSMs föreskrift 2018:2 och i SSMs föreskrift 2018:5.

Tandhygienister och röntgendiagnostik

Tandhygienister har formell kompetens att undersöka, diagnostisera och i viss utsträckning behandla karies och parodontit. I visa fall krävs att röntgenbilder tas för att kunna göra en undersökning av dessa tillstånd. En tandhygienist kan därför få tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten att inneha röntgenutrustning i en egen verksamhet. Den radiologiska ledningsfunktionen måste dock innehas av en legitimerad tandläkare knuten till verksamheten. Läs mer

Du kan läsa mer om strålskydd och röntgendiagnostik i Sveriges Tandläkarförbunds skrift ”Kunskap och kvalitet” som är en medlemsförmån som du kan skicka efter via: kansli@tandlakarforbundet.se.