Innehållsrik konferens om att tackla tobak i tandvården

Eftermiddagen den 26 mars anordnade Tandvård mot Tobak, med ordförande Lena Sjöberg i spetsen, en nationell yrkeskonferens i Stockholm om tobaksprevention för tandvårdspersonal, politiker och beslutsfattare.

Konferensen belyste tandvårdens roll i det tobakspreventiva arbetet, tobaksavvänjning, tobaksindustrins miljöeffekter och hur ungdomar påverkas av tobaksindustrin i t ex digitala kanaler.

– Det var intressant och användbart! Jag lärde mig nya saker som kan vara bra ingångar i samtalen om tobak med barn och ungdomar, som perspektivet med barnen som arbetar på tobaksplantagen och utsätts för stora hälsorisker. Så denna samlade kunskap tar jag med mig och använder i min yrkesroll samt för vidare till kollegor, säger Lena Östlund, munhälsostrateg/tandhygienist på Hälsoodontologiska enheten i Karlstad, som deltog på konferensen.

Moderator Karin Sjögren, tandläkare, intervjuade tandvårdens professionsförbund som var representerade genom Chaim Zlotnik, Sveriges Tandläkarförbund, Camilla Löwén, Sveriges Tandhygienistförening och Marie Udén, Svenska Tandsköterskeförbundet.

Eftermiddagen innehåll många olika perspektiv på tobaksområdet.

De som föreläste var:

Niclas Malmberg, vetenskapsjournalist, ledamot i VISIR. Presentation av rapporten ”Tobaksindustrins miljöpåverkan” – från skogsskövling till fimpen i havet.

Gabriella Beckvid Henriksson, Utredare Socialstyrelsen, Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för tandvård.

Johanna Reuterving Smajic och Miranda Nordström, tandhygienister och ledamöter i Tandvård mot Tobak. Hur ser en tobakslektion i skolan ut –
vad säger vi? Inspirerande för er som arbetar med lektioner i skolan!

Göran Boëthius, lungläkare, docent och tobaksexpert på Tobaksfakta. Tobacco Endgame – så kan vi fasa ut tobaksbruket.

Helen Stjerna, A Non Smoking Generation. Tobaksindustrin på nätet flyger under radarn och fångar våra ungdomar. Smutsigare marknadsföring får man leta efter.

Jan-Michael Hirsch, professor, käkkirurg i Uppsala, Cancer i munhålan – tobaksinducerad – är den möjlig att förhindra och bota i tid?!

Joanna Stjernschantz Forsberg. Uppdrag Tobaksprevention Stockholm. Presentation av det nya uppdraget.

Sofia Shakibi, Sluta Röka Linjen – Vad säger patienten? Hur blir svaret? Hur kan vi använda sluta-röka-linjen – en gratis resurs. 

Birgitta Enmark, tandhygienist, vice ordf Tandvård mot Tobak. Tobaksfrågan i asyltandvård. Tobaksfri Duo – framgångsrik kontraktsmetod i barn- och ungdomsgruppen, sprids över Sverige. Är din kommun eller din region med?

Nyheter

Förbundet deltar i flera nationella framtidssatsningar

Sveriges Tandläkarförbund kommer under året att delta i arbetet med den nationella demensstrategin, i arbetet med nationell handlingsplan för patientsäkerhet, samt i det nationella rådet inom e-hälsa.

Just nu finns det flera viktiga nationella arbeten med syfte att förbättra vården och omsorgen, där det är viktigt att tandvården får inkluderas. Flera av dessa uppdrag har Socialstyrelsen fått i uppdrag att driva. Socialstyrelsen ska följa upp och långsiktigt hantera strategiska frågor inom ramen för den nationella strategin för demenssjukdom och i detta arbete samråda med berörda myndigheter och organisationer inom området. Socialstyrelsen ska ta initiativ till att genomföra utvärderingar av nationella satsningar som görs inom demensområdet i de fall myndigheten finner det lämpligt. I arbetet ska perspektiven jämlik och jämställd hälsa beaktas. Socialstyrelsen ska vidare redovisa en plan för arbetet senast den 1 oktober 2018 och där redogöra för hur och när redovisningen av uppdraget ska ske. Hela uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 1 juni 2022.

Socialstyrelsen har också fått i uppdrag att samordna och stödja patientsäkerhetsarbetet på nationell nivå. I uppdraget ingår att utarbeta en nationell handlingsplan för hälso- och sjukvårdens arbete med ökad patientsäkerhet. Handlingsplanen bör innehålla övergripande mål- och fokusområden, åtgärder samt en plan för uppföljning på regional och nationell nivå. Planen ska kunna användas av landsting, regioner och kommuner för att genom regionala handlingsplaner etablera principer, prioriteringar och målsättningar för patientsäkerhetsarbetet.

Det är väldigt positivt att tandvården inte bara ses som en separat del utan att tandvården inkluderas i de nationella satsningar som sker inom vård och omsorg, säger Kalle Brandstedt, utredare på Sveriges Tandläkarförbund.

Ett annat viktigt arbete ”Vision 2025 och det nationella rådet”. Målsättningen med det är att, år 2025, ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Med hjälp av e-hälsa ska individen vara i centrum, verksamheter få hjälp att utvecklas och vården och omsorgen ska vara jämlik, effektiv, tillgänglig och säker. Detta kallas för Vision e-hälsa 2025. Det nationella rådet består av beslutsfattare från berörda organisationer, från det civila samhället och andra berörda parter. Det nationella rådet ska stärka en bred och god samordning för alla parter. Rådet ska vara vägledande i utformningen av arbetet mot vision e-hälsa 2025.

Läs mer om Socialstyrelsen uppdrag gällande nationell demensstrategi:

Läs mer om uppdrag att utarbeta en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården:

Läs mer om ”Vision 2025” och det nationella rådet:

Nyheter

Tandlakarforbundet.se sparar data i cookies för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du det. Läs mer om cookies här. Vår dataskyddspolicy hittar du här.