Ansök om vetenskapliga fonder

Som medlem i Sveriges Tandläkarförbund är du välkommen att söka stipendier ur Svenska Tandläkare-Sällskapets fonder.

Ansökningsperioden är 26 april – 15 juni varje år. Stipendienämnden är sedan klar med sitt arbete i oktober. Alla sökande kommer då att meddelas beslut via e-post till den e-postadress som är registrerad i ansökningssystemet.

Stipendier ur våra fonder delas enbart ut till odontologisk forskning och resor i samband med sådan forskning. Bidrag delas inte ut till grundutbildning, volontärprojekt eller forskning utanför odontologin.

Observera!

 • Du kan inte bifoga filer till din ansökan utan allt måste rymmas inom formuläret.
 • Följ de instruktioner som finns i hjälprutorna för respektive fält.

Om det är första gången du ska söka stipendier i vårt stipendiesystem måste du börja med att skapa ett konto i stipendiesystemet.

Vill du komma åt dina ansökningar när stipendiesystemet är stängt kan du logga in på stipendiesystemet och skriva ut dem eller lämna årsredovisning, men inte påbörja någon ny ansökan.

Har du frågor eller stöter på problem med stipendiesystemet, maila till stipendie@tandlakarforbundet.se så hjälper vi dig så fort vi kan.

Nytt stipendium sedan 2023 – Svenska Tandläkare – Sällskapets Riksstämmestipendium för odontologisk forskning

Ett nytt stipendium på upp till 300 000kr går att söka fram till den 15 juni 2024 för att främja svensk odontologisk forskning. Alla som är medlemmar i Svenska Tandläkarförbundet kan söka. Ansökan sker i Stipendiesystemet. Stipendiet delas ut i samband med riksstämman i Göteborg 2024.

Anvisningar för stipendieansökan

1.1  Sista ansökningsdag 15 juni

Ansökan, på svenska, forskningsprogram på svenska eller engelska görs i stipendiesystemet. Ansökan skall vara välskriven utan förkortningar. Inga ansökningar i pappersform tas emot.

Sök stipendier här

1.2  Utdelningsprinciper

Sökande ska vara medlem i Sveriges Tandläkarförbund (STF). Endast en ansökan per sökande beaktas. Ansökan ska begränsas till ett projekt eller ett delprojekt i ett avhandlingsarbete. Varje projekt bör ha institutions-, klinik-, eller motsvarande tillhörighet. Som exempel kan nämnas institution eller avdelning vid odontologisk fakultet eller annan utbildningsanstalt (t ex utbildningsenheterna i Jönköping och Örebro) och specialistkliniker inom folktandvården. Är du fri forskare utan anknytning till institution och tillämplig huvudman anger du detta i din ansökan (under fliken projektuppgifter), därmed tilldelas du automatiskt stipendienämndens ordförande som prefekt. Tandläkare-Sällskapets styrelse beslutar på förslag från sin Stipendienämnd vilka som skall tilldelas forskningsbidrag. Bidrag lämnas inte till redan utförda forskningsprojekt. Utdelningsbara summor ligger mellan 35.000-100.000 kr, således är det rimligt att ansöka medel upp till 200.000 kr. Bedömning av ansökan sker enligt ett poängsystem, varvid hänsyn främst tas till följande faktorer:

1.2.1  Forskningens vetenskapliga kvalité

Vid denna bedömning, som tillmäts den största betydelsen vid poängsättningen, värderas bland annat:

 • frågeställningens originalitet, klarhet och aktualitet
 • frågeställningens relation till forskningsfronten
 • frågeställningens betydelse ur samhällelig synpunkt och dess möjligheter att påverka vårdsituationen
 • materialets och metodikens originalitet

1.2.2  Förutsättningar att genomföra projektet.

Ej disputerade forskare erhåller två extrapoäng och disputerade (≤ 5 år efter disputation) erhåller ett extrapoäng vid poängsättning.

Här bedöms den sökandes möjligheter att genomföra forskningsprojektet, tillgång på utrustning, lokaler, handledning, assistans, uppnådda preliminära resultat samt publicerade eller accepterade artiklar inom främst det forskningsområde som ansökan avser.

1.3  Tillkännagivande

Tillkännagivande av vilka som erhållit forskningsbidrag görs i samband med Odontologisk Riksstämma. Samtliga sökande meddelas också per e-post under oktober.

1.4  Utbetalningsregler

Fakultets- och landstingsanställda medlemmar: Forskningsbidrag till person, som är verksam vid fakultet eller landsting insätts på respektive institutions eller myndighets plusgiro eller bankgiro eller bankkonto.

Tilldelade anslag kan inte utan medgivande från Tandläkare-Sällskapets Stipendienämnd disponeras på annat sätt än enligt den i ansökan redovisade kostnadsberäkningen. Icke förbrukade bidrag ska återsändas till Tandläkare-Sällskapets forskningsfonder inom tre år från utdelningsdagen.

Forskningsanslaget kan rekvireras genom att mejla ekonomi-sts@tandlakarforbundet.se och ange namn, anslag, institution dit pengarna ska betalas ut samt projektnummer och bank-/plusgirokonto senast 10 november året som tilldelningen beslutas.

1.5 Resestipendium

Bidrag i form av resestipendium kan endast utgå för att täcka resekostnader, som har direkt anknytning till ett specifikt forskningsprojekt. Resestipendium lämnas inte för kongresser eller för vidareutbildning. Regler för utbetalning och redovisning följer de regler som gäller för forskningsbidrag ur Tandläkare-Sällskapets forskningsfonder.

1.6 Redovisning

Forskningsresultat skall i första hand publiceras i vetenskaplig tidskrift, men bör dessutom redovisas i form av forskningsrapport främst vid Odontologiska Riksstämman eller vid någon annan nationell eller internationell vetenskaplig kongress. Vid publicering i vetenskaplig tidskrift skall angivas att bidrag för projektets genomförande har utgått från Svenska Tandläkare-Sällskapet, t ex med följande formulering: ”This study has been supported by the Swedish Dental Society”.

Under fliken Redovisning i Stipendiesystemet: Den som erhållit stipendiemedel skall varje år mellan den 15 april och den 15 juni intill dess slutredovisning skett avge Årsrapport. I denna redovisas vad pengarna (hittills) använts till och hur resultaten redovisats. Slutredovisning sker senast 40 månader efter att du mottagit forskningsmedel på samma ställe som årsrapporteringen.

Vid ansökan om anslag till fortsatt stöd i projekt måste Årsrapport avseende tidigare utdelade medel i projektet sändas in via stipendiesystemet.

Vid ansökan om anslag till nytt projekt måste Årsrapport alternativt Slutrapport avseende alla tidigare utdelade medel från Svenska Tandläkare-Sällskapet (utbetalade från och med 2004) finnas redovisade i stipendiesystemet.

För att påminna dig om detta, skickar vi ut ett e-post meddelande till dig när det är dags att lämna in rapporten.

Jävsregler

Svenska Tandläkare-Sällskapets riktlinjer för Stipendienämndens bedömningar av ansökningar om forskningsanslag och prisnomineringar:

 • Nämnden förbereder Tandläkare-Sällskapets beslut om fördelning av medel ur de vetenskapliga fonderna. Ansökningar ska i möjligaste mån bedömas efter de principer om vetenskaplig kvalitet och genomförbarhet, vilka tillämpas av Vetenskapsrådet. Nämnden bör bemöda sig om att fördela medel icke enbart till vetenskapligt ”tunga” forskargrupper utan även till mindre väl etablerade sällskapsmedlemmar med goda ansökningar.
 • Sällskapets styrelse förväntar att nämnden vid bedömning av alla typer av ansökningar bemödar sig att undvika jävsituationer. För att undvika jäv ska stipendienämnden följa Vetenskapsrådets jävspolicy från 2019 som utgår från förvaltningslagens bestämmelser om jäv (2017:900 FL).
 • Sällskapets styrelse förväntar skriftlig redogörelse för nämndens bedömningsgrunder i anslutning till förslaget om medelstilldelning.
 • Vid utseende av ”bästa avhandling” skall nämnden sörja för att ledamot icke deltar i rangordning av kandidat föreslagen från den egna utbildningsorten.
 • Nämnden skall på samma sätt undvika jävsituationer vid utseende av mottagare av priser ur Tandläkare-Sällskapets olika fonder.
 • Nämndens sammansätts med en representant från varje lärosäte samt en av förbundsmötet utsedd ordförande som oftast rekryteras från något av lärosätena. För att undvika obalans vid voteringar och beslut i nämnden deltar inte ordföranden med sin röst vid fördelning av stipendiemedel eller priser. I situationer av jämvikt i röstningen och under förutsättning att jäv kan undvikas får ordföranden använda utslagsröst.

Aktuella vetenskapliga fonder

När du söker stipendier från våra fonder gör du en enda ansökan. Du behöver alltså inte ange vilken eller vilka fonder du söker från – det bedömer vi i samband med att vi bedömer din ansökan. Stipendier delas ut till odontologisk forskning och resor i samband med dessa.

Ansökningsperioden är 26 april – 15 juni varje år.

Våra fonder

För undersökningar på odontologins område och för studier och forskning utomlands

Till svenska forskare för forskning med internationell anknytning; för gästforskarutbyte inklusive resebidrag; för anordnandet av workshops eller symposier kring ämnen av central internationell betydelse; till internationellt odontologiskt utvecklingsarbete som har betydelse för tandläkaryrkets utveckling och profilering

Som belöning för förtjänstfulla insatser såsom publicering, demonstrationer etc inom det praktiskt-kliniska arbetet

Att främja forskning rörande tandkaries samt i andra hand biokemisk forskning som berör tandläkare-konsten i övrigt

Främjande av odontologiskt forskningsarbete

Stödja forskning inom histologi, protetik, teknologi och cariologi

Främst inom för den kliniska verksamhetens betydelsefulla områden

Att stimulera och initiera svensk odontologisk utveckling och forskning

För universitets- eller enskilda studier utomlands inom odontologins område

Som resebidrag för odontologiska studier

Att främja studier eller forskning inom ämnesområdet käk- och tandkirurgi

Att främja klinisk forskning om äldre personers tandvård

Att främja studier eller forskning inom klinisk odontologi och forskning utomlands

Aatt främja studier eller forskning inom ämnesområdet pedodonti