Pristagare och stipendiater

Svenska Tandläkare-Sällskapet är en de främsta bidragsgivarna till svensk odontologisk forskning. Att stödja odontologisk vetenskap och forskning är stiftelsens främsta uppgift. Vi delar årligen ut priser och forskningsstipendier utifrån avkastningen på fonderna som är avsatta för detta ändamål.

Pristagare 2021

STS pris för bästa avhandling
Ola Sollenius

Forssbergs Dentals stipendiefond
Inger von Bültzingslöwen
Jörgen Paulander
Hans Östholm

Dentatus pris till årets studenter
Annika Elmart
Agne Kvedaraite
Mohamed Abdulkadir Hussein
Erica Johansson

Henry Beyron fond
Victoria Franke Stenport
Per Alsergren

Millerpriset
Svante Tvetman

International Prize
Panos Papapanou

Förtjänstmedalj
Björn Klinge

Hedersutmärkelse
Bodil Lund

Stipendiater 2021

85 000 kr
Alexandra Aidoukovitch, Lund
Producerar humana parodontalligament celler antibakteriellt LL-37 verksamt mot parodontitpatogener?

Jacob Holmer, Huddinge
Investigation of periodontitis as contributor to risk of dementia

Victor Tollemar Wilmenius, Huddinge
Oral Chronic Graft-versus-Host Disease: Clinical and Pathological staging

60 000 kr
Flaureta Rexhaj, Göteborg
Proteomik av mineraliseringsstörda dentala hårdvävnader hos barn och ungdomar

Ellie Saghafi, Göteborg
Preventiv randomiserad studie avseende effekten av gap-träning på huvud-halscancerpatienters smärta och funktionsstörningar i käksystemet, gap-funktion samt livskvalitet

Aurelia Ilgunas, Umeå
Käkledsrelaterad funktionsstörning i käksystemet: en populationsbaserad longitudinell studie

40 000 kr
Anton Eklund, Umeå
Käkfunktion vid experimentell nacksmärta – en randomiserad kontrollerad studie

Catarina Magnusson, Göteborg
Studies on mechanisms of silicon uptake and transport in bone cells

Elin Kindstedt, Umeå
Betydelsen av kemokinreceptorn CCR3 för osteoblasters differentiering, benbildning och mineralisering

Linn Hedberg, Stockholm
Kognitiva förändringar och dess neurala korrelationer efter protetisk bettrehabilitering på äldre vuxna – en randomiserad kliniskt interventionsstudie

Richard Olofsson, Uddevalla
Biomarkörer i saliven hos patienter med multipelt myelom

30 000 kr

Magnus Bladh, Umeå
Karotisförkalkningars utseende i panoramaröntgenbilder- diagnostisk reliabilitet och samband med fynd i ultraljudsundersökning, oral och systemisk inflammation samt prediktion av hjärt-kärlhändelser

Kristina Skallsjö, Göteborg
Riskfaktorer för oral mukosit vid autolog och allogen hematopoetisk stamcellstransplantation

Carolina Modin, Stockholm
Unga individer med parodontit, uppföljning av behandling och sjukdomsprogression över 10 år

Josefine Cederhag, Malmö
Möjligheter att använda lågdosprotokoll vid Cone Beam Computed Tomography (CBCT) undersökningar av underkäkens visdomständer

Leyla Yalman, Norrköping
The effectiveness of full pulpotomy compared to root canal treatment in mature permanent molars with exposed vital pulps. / Full pulpotomi jämfört med pulpektomi för färdigutvecklade permanenta tänder med pulpaläsion

Ulrica Gidlund, Stockholm
Hur påverkar tandbehandling hälsotillstånd och livskvalitet hos patienter med långvarig ätstörning? -En intervju, frågeformulär och interventionsstudie med fokus på livskvalitet

Tessa Bijelic, Malmö
From Internet-based therapy to E-health/pain-stress for the treatment of temporomandibular disorder pain in adolescents

Magdalena Korytowska, Uddevalla
Odontologiskt omhändertagande av patienter med bröstcancer inför adjuvant behandling med bisfosfonater – hur minimeras risken för osteonekros i käkbenet samt hur omfattande blir tandvårdsbehandlingen?

Nikola Stanisic, Malmö
BruxApp – smartphone application to report awake bruxism

Jessica Berglundh, Göteborg
Är ateroskleros i kranskärlen associerat med parodontit? En analys i en svensk population