För dig som anställd tandläkare

Här uppdaterar vi kontinuerligt information om covid-19 till våra medlemmar.

Vad gäller för tandläkare på arbetsplatsen?

Här har vi samlat de vanligast frågorna från tandläkare kring covid-19. Har du fler frågor kontaktar du vår medlemsrådgivning på kansliet@tjanstetandlakarna.se eller tel 08-54 51 59 80.

Vanliga frågor och svar om covid-19

I det dagliga arbetet möter och bemöter vi patienter med utgångspunkt i att alla faktiskt är potentiella smittbärare, inte bara av viruset Covid -19. Det finns riktlinjer kring hur vårdpersonal ska hantera detta vilket även gäller i nuläget. Upptäcks sjukdomssymptom hos en patient kan hen nekas vård och hänvisas till en vårdinrättning med adekvat utrustning.

Varje enskilt patientmöte måste riskbedömas och lämpliga åtgärder ska vidtas för att skydda både patienter och personalen. Arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla lämplig skyddsutrustning för arbetsuppgifterna.

En väl fungerande arbetsmiljö är väsentlig, arbetsgivaren ansvarar för att du kan arbeta tryggt och säkert utan risk för skada eller smitta samtidigt som det ska vara patientsäkert.

Om det finns anvisningar om personlig skyddsutrustning så ska den användas. Upprättade rutiner ska följas och känner du inte till dem ska arbetsgivaren kunna informera dig om dem.  Vid brist på skyddsutrustning ska arbetsgivaren uppmärksammas på det och kunna informera dig om hur arbetet ska fortskrida under säkra former.

Vid allvarliga brister kan skyddsombudet påkalla ett skyddsombudsstopp enligt arbetsmiljölagen.

Ring 1177 eller besök www.1177.se för anvisningar om vad du ska göra. Glöm inte att sjukanmäla dig till arbetsgivaren.

Om du inte kan arbeta för att du är sjuk kan du få sjukpenning. Istället för din vanliga lön betalar arbetsgivaren ut sjuklön under de första två veckorna. Därefter kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan om du fortfarande är sjuk.

Regeringen har föreslagit att krav på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt avskaffas. Förslaget innebär att du som är sjuk kan vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg.

Karensavdraget slopas tillfälligt från den 11 mars till och med den 31 maj 2020 genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukdomsfall. Den anställde ska i efterhand söka ersättning från staten för den första sjukdagen och ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan. Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt.

För att ha rätt till smittbärarpenning måste du ha ett läkarintyg som visar att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit Covid-19 räknas. Läs mer om smittbärarpenning hos Försäkringskassan (https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/smittbararpenning)

Du kan få ersättning för vab om du måste vara hemma och ta hand om ditt barn om:
– barnet är sjukt
– barnet är smittbärare
– det finns en konkret misstanke om att barnet sprider smitta (efter exempelvis bedömning av läkare eller sjuksköterska).

Du kan inte få ersättning för vab om:
– du håller ditt barn hemma i syfte att hen inte ska bli smittad av andra
– om förskolan eller skolan är stängd och ditt barn inte är sjukt eller sprider smitta. Regeringen ser däremot över möjligheten att införa en tillfällig föräldrapenning för föräldrar som behöver stanna hemma med sina barn utifall att skolorna stänger.

Försäkringskassan ersätter inte föräldrar som är hemma med barn som inte är sjuka eller där det inte finns intyg från sjukvården om att barnet ska stanna hemma från skolan. Enligt signaler från regeringen kan det komma att införas en tillfällig lösning.

Arbetsrättsligt finns det ingen grund för att vara ledig eller behålla lönen i en sådan situation. Det innebär att om du är anställd så måste du ansöka om semester, kompensationsledighet eller tjänstledighet.

Det är arbetsgivaren som avgör om ledighet kan beviljas beroende på verksamhetens behov.

Det finns en lag om korttidsanställning som ger regeringen möjlighet att i samhällskritiska lägen aktivera stöd till företag för arbetstidsminskning med nästan bibehållen lön. Det har regeringen gjort nu med anledning av Corona.

Stödet gäller inte offentlig verksamhet, alltså inte folktandvården eller tandläkarhögskolorna däremot kan privata tandvårsaktörer söka detta stöd.

Stödet går ut på att arbetsgivarna får möjlighet att komma överens med tandläkarna om en nedsättning av arbetstiden med 20, 40 eller 60 % (inget annat) och ge lön med 96, 94 eller 92,5 %. Staten står då för huvuddelen av mellanskillnaden mellan lön för arbetad tid och den lönegrundande arbetstiden.

Observera dock att det finns ett tak för statens bidrag på 44.000 kr/mån.

Då Tjänstetandläkarna inte har kollektivavtal på den privata sektorn ska en överenskommelse göras med minst 70 % av de anställda tandläkarna per driftsenhet. Alla som skriver på ska ha samma arbetstidsminkning.

Beslut att införa korttidspermittering är MBL-pliktigt. Arbetsgivaren ska alltså förhandla med Tjänstetandläkarna innan systemet beslutas om vi har medlemmar som berörs.

Läs gärna mer på https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete.html

Tandvården påverkas av Corona bl a genom att patienter avbokar besök. Det sker i varierande grad, men de flesta rapporterar betydande nedgång. I lagteknisk mening uppstår arbetsbrist vilket är saklig grund för uppsägning.

Om den situationen uppstår ska arbetsgivaren ta initiativ till förhandlingar med Tjänstetandläkarna om vi har medlemmar på arbetsplatsen.

Den som blir uppsagd har rätt till lön under uppsägningstiden.

För att möta den pågående coronapandemins påverkan på individers, företags och samhällets ekonomi har regeringen och samarbetspartierna infört tillfälliga förändringar i a-kassans regler. Det här är vad som gäller under 2020.

  • För dem som bli arbetslösa gäller att man ska fortsätta att söka jobb i de branscher där man just nu behöver anställa. Man ska också vara beredd på att ta arbete när det vänder till det positiva på arbetsmarknaden.
    Den som uppfyller villkor 1 kan få grundersättning.
    Den som uppfyller både villkor 1 och 2 kan få inkomstbaserad a-kassa.
  1. Arbetsvillkoret: sex månader eller mer med minst 60 timmars arbete per månad.
  2. Medlemsvillkoret: Tre månaders medlemskap.
  • Högsta dagpenning de första 100 dagarna är 1 200 kronor före skatt. För den krävs en genomsnittlig lön det senaste året på 33 000 kronor. Övriga får 80 procent av sin tidigare inkomst. Höjningen gäller fr.o.m. 13 april 2020.
  • Grundbeloppet är 510 kronor om dagen före skatt. För att få 510 kronor krävs att man har arbetat heltid ett helt år. Har man exempelvis arbetat heltid i sex månader får man ett halvt grundbelopp. Höjningen gäller fr.o.m. 13 april 2020.
  • Karensen tas bort för den som blir ofrivilligt arbetslös. Gäller fr.o.m 30 mars 2020.

Kompletterande inkomstförsäkring som täcker upp löneförlust utöver a-kassans nivå kan utgå för dem som har arbetat 18 månader och varit medlem i Tjänstetandläkarna i minst 12 månader.

Läs gärna mer på https://www.akademikernasakassa.se/ och http://www.inkomstforsakring.com/tjanstetandlakarna/inkomstforsakringen/

Ja, arbetsgivaren har möjlighet att utestänga personal från arbetsplatsen för att förhindra smitta. Lönen ska då bibehållas. Inom den privata sektorn finns möjlighet till korttidspermittering, se mer i svaret under frågan som handlar om permittering.

Ja, men du måste då också utföra arbete hemifrån om arbetsgivaren begär det.

Det finns olika regler i både lagstiftning och kollektivavtal som en arbetsgivare kan tänkas använda för att verksamheten ska kunna fortgå vid stor personalfrånvaro. I grunden handlar det om arbetsgivarens arbetsledningsrätt, men det finns regler i både lag och avtal som ger begränsningar. Arbetsgivaren kan förändra och utöka arbetstiderna inom ramen för lagstiftningen, det kan då handla om att förskjuta arbetstid, beordra övertid och nödfallsövertid. I många fall kan de behöva förhandla med facket innan förändringar genomförs.