Munhälsa och allmän hälsa hänger ihop

Äldres munhälsa och tandvårdsbehov

Med ökande ålder blir sambandet mellan mun- och allmänhälsa mer påtagligt. Sjukdom och medicinering påverkar munhälsan. Den som är skör eller har sviktande hälsa påverkas särskilt starkt både fysiskt och psykiskt av oral ohälsa.

Enligt Socialstyrelsens folkhälsorapport 2009 har många multisjuka äldre som bor kvar i eget boende ett stort tandvårdsbehov. Eftersom allt fler bor kvar i det egna hemmet i enlighet med den så kallade kvarboendeprincipen inom äldreomsorgen finns risk för ökade problem.

Nya data för hemmaboende äldre visar att munhälsan redan hos de med måttligt omvårdnadsbehov är avsevärt sämre än hos friska äldre.

Vårdarna som ansvarar för den dagliga munhygienen har en nyckelroll när det gäller äldres munhälsa. Men flera studier har visat att vårdpersonal har bristande kunskaper i hur man ska sköta de äldres dagliga munhygien.

Läs Tandläkarförbundets rapport Om sköra äldres munhälsa – insatserna kommer för sent!

Barn och ungdomars tandhälsa

Undersökningar har visat att små barn med karies har större risk att som tonåringar få hål i tänderna jämfört med de som är kariesfria. Små barn med hög sötsakskonsumtion har mer karies i tonåren jämfört med barn som sällan eller aldrig äter sötsaker.

Samtidigt visar Socialstyrelsens statistik att tandhälsan hos barn visserligen fortsätter förbättras men att takten har mattats av. Barn från socioekonomiskt svaga grupper har sämre tandhälsa än andra barn och det är särskilt påtagligt bland barn med utländskt ursprung.

Frätskador är ett växande problem

Frätskador, dental erosion, är ett växande problem bland unga som hänger samman med förändrad livsstil där konsumtionen av läsk anses vara den största bidragande orsaken. Bland vuxna förutspås en ökad förekomst av erosion då många ungdomar träder in i vuxenlivet med redan etablerade skador och med en erosiv kosthållning.

Ett annat problem är att många unga tappar kontakten med tandvården när de lämnar den avgiftsfria tandvården. Socialstyrelsens folkhälsorapport 2009 visar att allt fler bland yngre kvinnor och män (25–44 år) sedan början av 1990-talet inte besökt tandvården de senaste två åren medan utvecklingen varit den motsatta för de äldre.

Utlandsfödda och socioekonomiskt utsatta grupper som låginkomsttagare, arbetslösa och långtidssjukskrivna har märkbart sämre tandhälsa enligt Socialstyrelsens rapport från 2009.

Mer fakta om munhälsa och hälsa