Regler för klagomålshantering inom tandvården

Från och med den 1 januari 2018 ska klagomål och synpunkter från patienter och anhöriga i första hand lämnas till den verksamhet som ansvarat för vården. Verksamheten ska bekräfta att de tagit emot klagomålet och bör lämna ett svar inom fyra veckor. Svaret ska innehålla en förklaring till vad som har hänt och formuleras så att det är lätt för patienten att förstå.

Patienter och närstående kan i ärenden som rör Folktandvården, privata företag som har avtal med patientnämnderna eller barn – ungdomstandvård som sker i privat regi samt även avseende tandvård enligt landstingets hälso- och sjukvårdstaxa ta hjälp av Patientnämnden som finns i alla landsting och regioner. Patientnämnderna hanterar ärenden som rör all offentligt finansierad vård, bland annat Folktandvården. Patientnämnderna utreder inte själva klagomål men kan vara en länk mellan patienten och vården.

  1. Om en vårdgivare är medlem i Privattandläkarna kan en vuxen patient vända sig till Förtroendenämnderna, efter att först ha vänt sig till den enskilde vårdgivaren (mottagningen).
  2. Undantag är bland annat de fall då vårdgivaren är Praktikertjänst, då ska vuxenpatienter först vända sig till ”verksamheten” (mottagningen) och därefter till PRN (Praktikertjänst Reklamationsnämnd) om man har ett klagomål.
  3. Det tredje fallet är då en vårdgivare inte är medlem i Privattandläkarna. Då finns enbart vårdgivaren att vända sig till.

Gäller det en behandling som kan hänföras till patientskada ska anmälan snarast ske till vårdgivarens patientskadeförsäkring. Sådan är obligatorisk för alla vårdgivare.

Från och med den 1 januari 2018 kommer inte Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att utreda anmälningar från patienter och anhöriga annat än i vissa fall, t ex om patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit.