Anmäla brister i tandvården

Prata med din tandläkare

Om du som patient upplever att du har fått fel behandling eller känner dig missnöjd på något sätt ska du i första hand vända dig direkt till den som ansvarat för vården där du har blivit behandlad, i enlighet med de nya nationella reglerna för klagomålshantering som började gälla i januari 2018. Verksamheten ska bekräfta att de tagit emot klagomålet och de bör lämna ett svar inom fyra veckor. Svaret ska innehålla en förklaring till vad som har hänt och formuleras så att det är lätt för dig som patienten att förstå.

Information till patienter och närstående om regler och rättigheter finns på 1177.se webbplats.

Förändringar av IVO:s klagomålshantering

En förändring i den nya lagstiftningen är att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, från och med den 1 januari 2018 inte kommer att utreda anmälningar från patienter och anhöriga annat än i vissa fall, t ex om patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. Läs mer på IVO:s hemsida.