Förbundet lämnar remissvar om bastjänstgöringen för läkare

Bakgrunden till remissen är förslagen om en ny sexårig läkarutbildning och ett avskaffande av allmäntjänstgöringen.

Förslagen innebär att läkarexamen direkt ska leda till läkarlegitimation utan krav på ytterligare praktisk tjänstgöring dessförinnan. Socialdepartementet föreslår att bastjänstgöringen blir en fristående första del av ST och att den ska införas som en del av den nya läkarutbildningen som beräknas starta i och med höstterminen 2020.

Sveriges Tandläkarförbund ser det som positivt och välkomnar att man i översynen av läkarutbildningen även ser över AT- och ST-delarna. Att avskaffa AT-utbildningen och ersätta med en bastjänstgöring med definierade kunskapsmål ger förutsättningar för en homogen kunskapsbas för den blivande läkarkåren inför fortsatt ST-utbildning. Upplägget får inte utformas så att det försämrar underlaget för läkarna att välja inriktning på den fortsatta ST-utbildningen. Tandläkarförbundet vill också peka på vikten av att säkra tillgång till AT-platser för de som studerar enligt den gamla studieplanen vid övergången till basutbildning.

I Sveriges Tandläkarförbunds remissvar lyfts behovet av att utveckla samarbetet kring patienten mellan tandvård och hälso- och sjukvård. Tandläkarförbundet poängterar att kunskaperna om sambanden mellan munhälsa och kroppslig hälsa är viktiga utvecklingsområden. Förbundet ser det därför som angeläget att ett kunskapsmål formuleras kring detta.

Läs remissvaret

Läs också