Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Ökad kontroll över tandvårdssektorn (SOU 2023:82).
12 april 2024
PDF–190.8 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning (SOU 2023:76).
28 mars 2024
PDF–101.4 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59) och Statlig forskningsfinansiering (SOU 2023:19).
26 januari 2024
PDF–139.0 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen (SOU 2023:52).
22 december 2023
PDF–185.9 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Elektronisk tillgång till barns uppgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården (Ds 2023:26).
07 december 2023
PDF–99.1 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Patientöversikter inom EES och Sverige (SOU 2023:13).
30 oktober 2023
PDF–133.7 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds inspel till regeringens forsknings- och innovationspolitik; Tandvård för framtidens orala hälsa.
27 oktober 2023
PDF–224.2 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Tandvårdens stöd till våldsutsatta patienter (SOU 2023:10).
27 september 2023
PDF–159.6 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Förslag till föreskrifter om anmälan av verksamhet enligt patientsäkerhetslagen.
23 januari 2023
PDF–118.3 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Nästa steg - Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41).
14 november 2022
PDF–177.0 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; E-recept inom EES (SOU 2021:102).
03 juni 2022
PDF–354.4 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds synpunkter på Socialstyrelsens skrift Målnivåer tandvård (Remissversion).
01 juni 2022
PDF–457.6 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remiss-/enkätsvar; Vårdens prioriteringar i katastrofsituationer och krig - Kunskapsstöd.
26 april 2022
PDF–861.1 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och råd om våld i nära relationer.
21 februari 2022
PDF–112.8 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter (SOU 2021:83).
07 februari 2022
PDF–189.5 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård (SOU 2021:78).
04 februari 2022
PDF–233.7 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds synpunkter på Nationella riktlinjer för tandvård – Stöd för styrning och ledning.
28 januari 2022
PDF–191.3 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre (SOU 2021:52).
13 december 2021
PDF–199.0 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34).
04 oktober 2021
PDF–119.8 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Hårdare regler för nikotinprodukter (SOU 2021:22).
01 september 2021
PDF–122.2 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8).
24 augusti 2021
PDF–321.3 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4).
26 maj 2021
PDF–158.6 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Tydliggörande av yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav på antal studietimmar för läkar- och tandläkarexamen (U2020/05211).
28 januari 2021
PDF–417.8 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36).
09 november 2020
PDF–423.2 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Kontroll för ökad tilltro - en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2020:35).
27 oktober 2020
PDF–364.9 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Kompletterande promemoria till Ds 2019:20 Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar – Ny lag om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar.
18 augusti 2020
PDF–539.0 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Fusk vid antagning till högskoleutbildning - vad händer sen? (SOU 2019:50).
13 maj 2020
PDF–101.5 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar och vissa specialiseringsutbildningar.
06 maj 2020
PDF–202.3 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik - del 2 (Ds 2019:32).
28 april 2020
PDF–203.9 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog (SOU 2019:15) och Komplementär och alternativ medicin och vård – ny lagstiftning (SOU 2019:28).
12 december 2019
PDF–253.2 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar - Ny lag om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar (Ds 2019:20).
28 november 2019
PDF–231.7 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024.
26 september 2019
PDF–230.5 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Remiss av SOU 2016:6 En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan.
11 juni 2019
PDF–188.0 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Remiss av slutbetänkande SOU 2018:89 Tydligare ansvar och regler för läkemedel.
29 april 2019
PDF–231.1 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar till Läkemedelsverket, Förslag till kostråd för personer över 65 år.
29 april 2019
PDF–234.4 KB
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar Läkemedelsverkets kompletterande yttrande över departementspromemorian Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 Ds 2018:27
21 februari 2019
PDF–185.5 KB
23 februari 2018
PDF–75.7 KB
Sveriges Tandläkarförbund har besvarat remissen Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring.
25 september 2017
PDF–465.1 KB
Sveriges Tandläkarförbund har fått möjligheten att lämna synpunkter på remissen För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket SOU 2017:4. Sveriges Tandläkarförbund kommenterar i remissvaret vissa övergripande principiella frågor som vi anser viktiga att betona.
26 maj 2017
PDF–489.0 KB
Remissvar: Läkemedelsverkets utredning: Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte
05 april 2017
PDF–66.1 KB
06 februari 2017
PDF–320.6 KB
27 september 2017
PDF–349.4 KB