Att förebygga ohälsa i munnen är en viktig hälsoinsats

Sveriges Tandläkarförbund har besvarat remissen Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer.

Utredningen föreslår långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden. Åtgärder som syftar till högre kvalitet, bättre förebyggande, rehabiliterande insatser, tryggad personalförsörjning och användning av välfärdsteknologi. Sveriges Tandläkarförbund ser positivt på de föreslagna åtgärderna. Förbundet delar också uppfattningen att en plan är nödvändig för att uppnå en personcentrerad sammanhållen och trygg vård som bygger på kunskap. Fokus i kvalitetsplanen ligger på kommunernas vård och omsorg av äldre personer.  

I utredningen slås fast att det förbyggande munhälsoarbetet är viktigt särskilt för äldre personer med bristande hälsa och funktionsnedsättningar. Det nämns vidare att det är angeläget att omvårdnadspersonalen deltar i den förebyggande tandvården och att alla i målgruppen i ordinärt boende nås av erbjudandet om förebyggande tandvård. Detta är helt i linje med det handlingsprogram som Sveriges Tandläkarförbund har tagit fram och som utredningen också hänvisar till. Att förebygga ohälsa i munnen är en viktig hälsoinsats för äldre eftersom den är central för välbefinnandet. Studier har visat att bakterier från munhålan kan sprida sig till andra organ och leda till en rad olika sjukdomar.

Tandläkarförbundet delar utredningens uppfattning att all personal inom vård, tandvård och omsorg i landsting, kommuner samt privata utförare, bör i sin yrkesutbildning ha moment av gerontologi och geriatrik. STF vill framhålla att det även är viktigt att ha kunskap i gerontologi (tandvård för äldre) med hänsyn tagen till att andelen äldre i befolkningen ökar. Gruppen äldre som har erhållit avancerad tandvård t ex i form av implantat ökar och kräver kunskap hos vårdpersonalen. Tandläkarförbundet föreslår även att regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram kunskapsstöd för kommunernas insatser inom hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre personer.

Läs remissvaret här

Läs också