Tandvården i höstens budgetproposition

I budgetpropositionen för 2020 lyfter regeringen att den ser ett behov av ett samlat grepp inom tandvården. Regeringen menar att det innebär tillskapandet av ett tandvårdssystem som är mer jämlikt och resurseffektivt. Dessutom ska politiken gynna en regelbunden och förebyggande tandvård som minskar skillnaderna i tandhälsa i befolkningen.
www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/11/prop.-2018191/

Läs också