Studenterna synar tandläkarutbildningen

Studerandeföreningen har genomfört en ny undersökning av studenternas åsikter om tandläkarutbildningen.

I samband med Studerandeföreningens kick-off i februari 2018 uppmärksammades att studenterna uttryckte missnöje kring vissa delar av utbildningen samt att det föreföll finnas skillnader mellan utbildningen på de olika orterna. Därför har utbildningskvalité varit en av fokusfrågorna för Studerandeföreningen som under året utrett och identifierat grundutbildningarnas bristande områden på respektive lärosäte genom en enkät till studenterna på samtliga odontologiska utbildningsorter.

Resultatet från undersökningen är nu klar och publicerad. Undersökningen visar att en majoritet av studenterna var nöjda inom de flesta aspekterna av sin utbildning. Totalt sätt var över 85% av studenterna nöjda med sina lärare och sina handledare, både på klinik men också när det gäller den teoretiska undervisningen. Generellt sätt fanns det en spridning i nöjdhet mellan utbildningsorterna som varierade i storlek mellan frågorna. 

När det gällde frågan om antal patient-timmar samt antalet studenter per handledare på klinik, var det flest studenter som var nöjda i Umeå. I Stockholm däremot fanns ett stort missnöje bland studenterna när det gäller antal patient-timmar samt antal studenter per handledare på klinik.

För att åtgärda missnöje gällande den kliniska verksamheten på utbildningen i Stockholm, har en omfattande organisatorisk förändring redan påbörjats. Verksamheten är sedan hösten 2017 uppdelad i två organisatoriska enheter där den kliniska undervisningen genomförs i Universitetstandvården. Antalet undervisningskliniker och klinikchefer har utökats. Förändringen skall på sikt möjliggöra schemaläggning i mindre studentgrupper där handledare i större utsträckning kan följa sina studenters utveckling under längre tid.

Enligt Mats Trulsson (prefekt), Margareta Hultin (universitetslektor) och Åsa Bergholm (tandvårdschef) har denna organisatoriska förändring som startade förra hösten inneburit ett omfattande arbete som fortfarande pågår. Till exempel identifierades ett stort rekryteringsbehov av kliniska lärare som pågått under hela året. Det är först nu som vuxentandvårdsklinikerna börjar få full bemanning.

Utöver Stockholm var även en stor andel av studenterna i Göteborg besvikna med antalet patienttimmar under utbildningen. En förklaring kan vara att studentkullarna är större både i Stockholm och Göteborg. Det gör att schemaläggningen är svårare med mindre flexibilitet speciellt i kliniken. Det är konkurrens om tidbokning för att få plats på kliniken.

Undersökningen visade också att studenterna också ville att patientbehandlingar skulle starta tidigare under utbildningen än vad de gör i dag.

Både ledningen på KI och Studerandeföreningens ordförande, Lyova Torosyan som är också student på KI, är övertygade om att de åtgärder som satts in och som fortfarande pågår kommer att positivt påverka studenternas åsikter om sin utbildning.

Totalt deltog 437 studenter i enkätundersökningen. Denna undersökningen kommer att vara grundstenen för Studerandeföreningens fortsatta påverkansarbete under 2019.

Läs mer om årets undersökning här

Läs också