Regeringsuppdrag för att uppnå hälsosamma matvanor

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket får i uppdrag att ta fram förslag till nationella mål i syfte att skapa en tydlig inriktning för arbetet med en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion. Sveriges Tandläkarförbund välkomnar initiativet.

Bild: Dan Gold, Unsplash

Sveriges Tandläkarförbund skrev i februari under initiativet Folkhälsa för alla, som vill att Sverige upprättar och antar en nationell handlingsplan för ökad fysisk aktivitet och bättre matvanor som ska:

  • Bidra till hälsosamma matvanor för hela befolkningen
  • Bidra till ökad fysisk aktivitet i vardagen och minska stillasittandet
  • Minska ojämlikhet i fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor i befolkningen
  • Främja kunskapsutveckling om fysisk aktivitet och bättre matvanor
  • Verka för att organisationer, företag, sjukvård, skola, kommuner/regioner och andra aktörer bidrar till implementeringen

Handlingsplanen bör vara långsiktig, främja samordning av insatser på olika nivåer och mellan olika aktörer och bidra till Sveriges implementering av Agenda 2030 och andra folkhälsopolitiska mål.

Initiativtagare till Folkhälsa för alla är Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden.
Läs mer här Folkhälsa för alla

Under 2021 får Folkhälsomyndigheten respektive Livsmedelsverket en miljon kronor vardera att använda för uppdraget att ta fram förslag till nationella mål för att ge en tydlig inriktning för arbetet med hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i Sverige. Uppdraget ska gemensamt redovisas senast den 31 januari 2024. Läs mer här Uppdrag om insatser för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion

Ohälsosamma matvanor är en av de största riskfaktorerna för ohälsa och för tidig död i Sverige, och det finns märkbara skillnader mellan olika grupper i befolkningen. Arbetet med uppdraget ska utgå från Sveriges övergripande nationella folkhälsopolitiska mål om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Läs också