Ny ordförande vald på årets förbundsmöte

Fredagen den 7 december på förbundsmötet valdes en ny ordförande till Sveriges Tandläkarförbund. Chaim Zlotnik är för många medlemmar redan känd genom sitt arbete som ordförande i Tjänstetandläkarna.

På förbundsmötet den 7:e december valdes en ny styrelse. Hans Göransson som haft rollen som ordförande de senaste fem åren avgår i årsskiftet. Valberedningens förslag till ny ordförande var Chaim Zlotnik.

– Chaim har mångårig erfarenhet av styrelsearbete såväl inom Tjänstetandläkarna som Tandläkarförbundet. Han leder också den största riksföreningen inom Tandläkarförbundet vilket stärker kopplingen mellan förbundet och dess riksföreningar. Han blir därför en utmärkt kraft att leda Sveriges Tandläkarförbund i dess kommande utmaningar, säger Urban Alsenmyr, övertandläkare och specialist i oral protetik och sammankallande i valberedningen.

Ny in i styrelsen var också Urban Alsenmyr (ordinarie) och Carina Bergman (suppleant). Förutom förbundets verksamhet och ekonomi behandlades också flera propositioner på förbundsmötet. Den första propositioner utgjorde ett förslag om att ändra kontinuiteten av förbundsmötena från varje år till vart tredje år. Flera andra förbund har den intervallen.

Argumenten för förändringen var bland annat att förbundsmötena är kostsamma och tar mycket fokus från verksamheten. Tätheten i förbundsmötena gör också att det blir kort till avrapporteringstillfället. Det blir bara några få månader att realisera beslutad verksamhet innan det ska rapporteras på nästa förbundsmöte. Förslaget hade inneburit större möjlighet att hinner mer. Men motargumenten vann. Flera av medlemmarna som kom till tals på mötet tyckte att det var viktigt att förbundsmöten hålls varje år för att upprätthålla den demokratiska möjligheten att påverka verksamheten. Omröstningen föll till fördel för de årliga sammankomsterna. Förbundet kan dock återkomma i frågan nästa år.

En annan proposition gällde möjligheten att kalla till ett extra förbundsmöte. I förbundets stadgar regleras förutsättningarna för när ett extra förbundsmöte kan kallas in. I nuvarande skrivning står det att det krävs minst tio lokalavdelningar och att minst två riksföreningar ska vara representerade. I och med att en av riksföreningarna, TEV, inte längre har några lokalavdelningar har skrivningen blivit inadekvat. Extra förbundsmöte kan hållas efter kallelse av förbundsstyrelsen, då den bedömer att visst ärende av brådskande natur bör underställas förbundsmötet. Förbundsstyrelsen ska kalla till extra förbundsmöte om revisorerna eller minst två riksföreningar så begär eller om revisorerna inte tillstyrker ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. Förslag som togs upp på förbundsmötet som tillägg var att medlemmar ska kunna kalla till ett extra förbundsmöte. Styrelsen fick till uppgift att till nästa förbundsmöte undersöka möjlig skrivning.

Läs mer om Chaim Zlotnik i Tandläkartidningen

Läs också