Kvinnor har bättre tandhälsa än män

Enligt ny statistik från Folkhälsomyndighetens folkhälsoenkät upplever en större andel kvinnor att de har god tandhälsa, jämfört med män.

En större andel kvinnor än män upplever den egna tandhälsa som god. 2018 var andelen kvinnor med god tandhälsa 78 procent, jämfört med 72 procent av männen. Förutom mellan kvinnor och män så finns det skillnader i den självskattade tandhälsan mellan personer med förgymnasial, gymnasial och eftergymnasial utbildning. Desto högre utbildningsnivå desto bättre tandhälsa uppger personerna att de har. Det har dock skett en klar förbättring för kvinnor med endast förgymnasial utbildning. I den gruppen har andelen med självskattad god tandhälsa ökat från 64 procent 2004 till 70 procent 2018.

– Sedan 2004 har andelen i befolkningen med självskattad god tandhälsa kontinuerligt ökat. Det visar att den svenska tandvården presterar bra, också när befolkningen skattar den egna tandhälsan. Det är värt att observera att andelen med självskattad god tandhälsa minskat mellan 2016 och 2018. Det är naturligt att resultat varierar i urvalsundersökningar och det går inte att säga att det är ett trendbrott, säger Kalle Brandstedt, utredare på Sveriges Tandläkarförbund.

Info om undersökningen
Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, genomförs årligen av Folkhälsomyndigheten. Resultaten ska bland annat spegla befolkningens syn på den egna tandhälsan. Undersökningen bör ses som ett komplement till rent kliniska bedömningar och ofta finns ett samband mellan självskattad hälsa och rent objektiv hälsa. Resultat från den nationella folkhälsoenkäten används bland annat av svenska myndigheter och av EU för uppföljning av hälsa. Läs mer

Läs också