Kommentar från förbundsordförande om dagens debatt

I dag publiceras en debattartikel från flera vårdprofessioner och andra organisationer om riskerna med skrivningar i Tidöavtalet. Förbundsordförande Chaim Zlotnik kommenterar.

Varför är inte Tandläkarförbundet en av vårdprofessionerna som skrivit under dagens debattartikel i Dagens Samhälle om riskerna med de skrivningar i Tidöavtalet där åtgärder föreslås som skulle leda till omfattande försämringar för personer utan uppehållstillstånd (asylsökande och papperslösa)?
– Förbundet tycker att det är viktigt att frågan lyfts. Tandvårdslagen skiljer sig från Hälso- och sjukvårdslagen i frågan om att ge vård eller som för tandvården; erbjuda vård. Därför är våra policydokument formulerade så här: Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer uttrycker att tandläkaren i sin yrkesgärning ska låta sig ledas av människokärlek och ärlighet, bemöta patienten med empati, omtanke och respekt och att det främsta målet ska vara patientens hälsa och välbefinnande. De etiska riktlinjerna säger även att tandläkarens förhållande till patienten ska bygga på principen om människors lika värde och inte får påverkas av för vården ovidkommande förhållanden. Tandläkaren ska exempelvis aldrig utsätta en patient för diskriminerande behandling eller bemötande. De etiska riktlinjerna framhåller också att tandläkaren måste förvissa sig om att patienten förstår innebörden av den information som tandläkaren ger, så att patienten själv kan ta ställning till sin behandling. Den situation som tandvårdens personal kan hamna i redan med dagens lagstiftning, där man beträffande vissa patienter behöver utreda patientens juridiska eller medicinska status innan man går vidare till det som är tandvårdens huvuduppgift, nämligen att förebygga, utreda och behandla, innebär ett etiskt dilemma och ett arbetsmiljöproblem. Redan i dag är begreppet tandvård som ej kan anstå ett svårtolkat begrepp. Vi har i olika forum efterfrågat en tydligare definition från Socialstyrelsen. Nu senast i samband med pandemin.

Förbundet har tillsammans med flera andra förbund skrivit under debattartiklar om anmälningsplikt och rätten till tolk, hur kommer det sig?
– Vi är ofta med på liknande utspel, senast i frågan om anmälningsplikt och rätt till tolk, men i vissa situationer så blir det tydligt att vår profession skiljer sig från andra aktörer inom hälso- och sjukvård. Ibland räknas vi med och ibland inte, och det är inte alltid en nackdel. Just nu arbetar vi med aktivt med påverkansarbete kring de frågorna i Tidöavtalet som rör en omfattande tandvårdsreform och där det senast förra veckan uttalades att Sverigedemokraterna vill se ett genomförande redan i början av 2024. En snabb och ogenomtänkt reform kan få förödande konsekvenser för hela tandvården, säger Chaim Zlotnik.

Sveriges Tandläkarförbund skrev tidigare under våren under debattartikel från Saco angående skrivningarna om anmälningsplikt i Tidöavtalet:

Läs mer här:

https://tandlakarforbundet.se/sacoforbunden-debatterar-anmalningsplikten-i-tidoavtalet/

https://www.svd.se/a/8JX9jw/saco-att-ange-papperslosa-strider-mot-yrkesetiken

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/RG4agx/fackforbund-kritiserar-punkt-i-tidoavtalet

Läs också