Hjälp till att upptäcka våld i nära relationer

Personalen inom tandvården är en viktig instans för att upptäcka personer som utsätts för våld. Frågor om våld kan ställas rutinmässigt som en del av den medicinska anamnesen.

Våld är ett folkhälsoproblem. Tandvårdspersonal har en viktig roll när det gäller möjligheten att upptäcka patienter som utsätts för våld. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet samt Socialstyrelsen har utbildningsmaterial för personal inom tandvården som ska stödja och hjälpa till i bemötandet av patienter. Pia Kollin, utredare vid Sveriges Tandläkarförbund svarar på frågor i ämnet.

Tror du att ”våld i nära relationer” har ökat på grund av covid-19?
– Ja, tyvärr. Jag tror att både förövare och offer blir mer pressade i situationen att vara isolerad som pandemin innebär. Samtidigt som hjälp utifrån inte är lika naturligt och lättåtkomligt då samhället är mer stängt, det blir ingen paus från situationen.

Hur kan man göra om man misstänker att en patient blivit utsatt för våld?
– Det bästa är att fråga samtliga patienter över 18 år om våldsutsatthet, att det ingår som en av alla andra frågor i anamnesen. Att man förklarar för sina patienter att så är fallet. Då blir det ingen selektivitet, subjektivitet, ingen behöver känna sig utpekad i onödan samtidigt som man ger alla utsatta en chans att få hjälp av någon utomstående.

Hur kan man förbereda sig?
– Det viktiga är att ha förberett sig på hur man agerar vid ett jakande svar. Man behöver ha kontaktuppgifter redo till Kvinnofridslinjen, socialjouren, Polisen och eventuellt till kvinnojour om det finns ideellt lokalt annars är det socialtjänsten som ibland tillhandahåller det. Man bör som vårdgivare ha kännedom om vilken hjälp som finns lokalt, annars har Kvinnofridslinjen det. Man kan beställa material gratis från NCK om Kvinnofridslinjen som man kan ha tillgängligt i väntrummet. Prata gärna med dina kollegor om hur ni kan göra och stötta varandra i detta.

Har du något exempel på hur man kan fråga sina patienter om man misstänker våld?
– Jag ser att du har en skada här, hur har den uppkommit? Är det någon annan som har gjort så att du har skadat dig? Har du blivit slagen, knuffad? Känner du dig hotad, rädd? Eller vad som känns bekvämt att fråga. NCK har exempel på sin hemsida hur tandvården kan fråga sina patienter och flera bra utbildningsfilmer samt ett webbaserat kompetensstöd.

Hur jobbar förbundet med ämnet?
– Sveriges Tandläkarförbund samarbetar både med Socialstyrelsen och NCK för att sprida kunskap och information. I skriftserien ”Kunskap & Kvalitet” finns sedan 2018 en skrift om hur den enskilda behandlaren kan göra och agera i den här frågan. På förbundets hemsida finns mer information för den som vill veta mer samt uppgifter om vart man kan höra av sig.

Läs mer:
Om råd och regler kring våld i nära relationer

Den här texten är ett utdrag av medlemsinformation från Medlemssidorna i Tandläkartidningen, nr 1 från januari i år.
Läs mer på Tandläkartidningens hemsida

Läs också