Förbundsmötet 2024 – nya ledamöter och verksamhetsmål

Nya och frånträdande ledamöter, ny budget och uppdaterade verksamhetsmål antogs av representanter från hela landet när Sveriges Tandläkarförbund höll förbundsmöte den 17 maj. Platsen var Westmanska palatset, där Tandläkarhögskolan i Stockholm en gång låg.

Sveriges tandläkarförbunds styrelse 2024–2027 (främre raden från vänster): Patricia de Palma, Per Vult von Steyern, Helena Håkansson Forthmeijer, Carina Bergman, Isabel Brundin, (bakre raden) Chaim Zlotnik, Victor Sandelin Skjefstad, Urban Alsenmyr, Nathalie Wåhlin, Neriman Molla och Ida Nilsson.

– Förbundet ska vara en företrädare för professionen och samla tandläkarnas röst. Engagemanget och de breda perspektiven som deltagarna bidrar med från olika regioner, sektorer, yrkesdiscipliner och faser i karriären är oerhört betydelsefullt för mötet och formandet av förbundets framtid, berättar Tandläkarförbundets kanslichef Jenny Måhlgren.

Representanter från alla fyra riksföreningar, förbundsstyrelse, talmän och revisorer.

Förbundets övergripande mål värnar tandläkarnas intressen och förutsättningar att erbjuda vård av hög kvalitet. På 2024 års förbundsmöte antogs nya verksamhetsmål där större fokus riktas på att bemöta frågor som berör svensk tandvård ur tandläkarnas perspektiv.

– Tandvården står relativt högt upp på den politiska agendan. Vårt påverkans- arbete det senaste året har på många sätt varit framgångsrikt och det är gläd- jande att förbundsmötet delade den bilden. Det finns, och ska finnas, höga krav på tandläkare. Men det måste kom- bineras med goda förutsättningar att utvecklas och må bra under sitt yrkesliv. Det är en grundläggande faktor, inte minst för att bibehålla attraktionskraft till yrket, säger Jenny Måhlgren.

Förbundsmötet avslutades med ett eftermiddagspass bestående av snabbkurser i IT-säkerhet och hantering av hotfulla situationer.

– De må vara olustiga men alltjämt viktiga frågor som kan aktualiseras plötsligt, oavsett om man är anställd eller företagare. Syftet var att förmedla användbar kunskap och proaktiva verktyg som kan hjälpa reducera risker i vardagen eller underlätta hanteringen om utmanande situationer uppstår, säger Jenny Måhlgren avslutningsvis.

Studerandeföreningens representanter på plats

Styrelse
Chaim Zlotnik fortsätter som ordförande för ytterligare tre år, ett uppdrag han haft sedan 2019.

Nya styrelsemedlemmar:
Stefan Adregård, ny vice ordförande
Helena Håkansson Forthmeijer, ny ledamot
Carina Bergman, ny ordinarie ledamot
Neriman Molla, ny suppleant
Henrik Werner, ny suppleant
Ida Nilsson, ny suppleant

Gunilla Carlsson, Peter Schulz och Patrik Andrén lämnar sina uppdrag och avtackades vid förbundsmötet. Den nya styrelsen tillträder den 1 juli 2024 med en mandattid fram till juni 2027.

Dessutom valdes:
Isabel Brundin som ny ordförande för fortbildningsrådet
Maria von Beetzen omvaldes som ordförande i Riksstämmenämnden
Agneta Karsten omvaldes som ordförande i Stipendienämnden
Margaretha Lindqvist fortsätter som ordförande i Hjälpfondsnämnden

Verksamhetsmålen 2025–2027 utgår från visionen ”kunskap och kvalitet i världsklass” och innebär att förbundet ska verka för (att):

  • Kvaliteten på svensk odontologisk utbildning och forskning ska vara av högsta kvalitet och fortbildning ska vara kontinuerlig under hela yrkeslivet.
  • Personalförsörjning: mängden tandvårdspersonal ska täcka befolkningens behov och alla personalkategorier inom tandvården ska ha rätt kompetens för sina uppgifter för att kunna ge god tandvård.
  • Tandläkarnas yrkesutövning ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, utgå från förbundets etiska riktlinjer och präglas av hög kvalitet och ett patientsäkert arbetssätt.
  • Tandläkarna ska känna sig trygga under sitt yrkesliv och kunna få hjälp och medlemsstöd när så behövs.
  • Oral hälsa: tandvård i världsklass syftar till att befolkningen erbjuds en vård av högsta kvalitet.
  • Opinionsbildning, information och varumärke: Tandläkarförbundet ska vara en synlig företrädare för tandläkarnas intressen, patientens bästa samt en viktig samverkanspart för politiker, myndigheter och medier.
  • Tandläkartidningen som en attraktiv medlemstidning och -förmån av intresse och relevans för tandläkare och tandvårds- bransch.
  • Förbundet ska delta i det nationella och internationella kunskapsutbytet för tandvården.
  • En intern arbetsorganisation som är kostnadseffektivt utformad och dimensionerad för att fullgöra sitt uppdrag.
Läs också