Förbundet träffar Moderaternas socialkommitté

Sveriges Tandläkarförbund har träffat Moderaterna för att diskutera tandvårdsfrågor och ge sin syn på förslagen i utredningen om jämlik tandhälsa.

Förbundet träffade den 19 april Moderaternas socialkommitté för att diskutera tandvård och vilka lösningar Tandläkarförbundet ser för att åstadkomma en bra tandvård över hela landet. En av de frågor som specifikt diskuterades var utredningen om jämlik tandhälsa, som i början av mars presenterade sitt slutbetänkande.

Betänkandet har nu gått ut på remiss, och det känns oerhört viktigt att få delge vår syn på förslagen och på tandvården som helhet. Sveriges Tandläkarförbund representerar en enorm bredd inom tandläkarkåren i och med våra fyra riksföreningar Tjänstetandläkarna, TEV, SOL och Studerandeföreningen. Vi representerar en majoritet av den svenska tandläkarkåren och jag vågar därför sticka ut hakan och säga att våra analyser får en bredd, vilket jag också framförde på mötet, säger Tandläkarförbundets ordförande Chaim Zlotnik.

– Vi är bekymrade över det så kallade 200-kronorsbesöket, som föreslås i utredningen. Detta framförde jag också till Moderaterna, fortsätter Chaim Zlotnik. Vi tror inte att det kommer att lösa problemen med att nå grupper och individer som idag inte går till tandläkaren. Förslaget löser inte heller frågan om oförutsägbarhet i patientkostnad. Utredningen svarar inte på vad som händer efter de 200 kronorna, om det skulle visa sig att man behöver vidare behandling. Osäkerhet i vad det kommer att kosta är detsamma som i dagens system. Inte heller tar utredningen tillgänglighetsproblemen, främst i glesbygden, på allvar. På det generella planet handlar det om aspekter såsom lön, arbetsvillkor och möjlighet till fortbildning för att tandläkare ska etablera sig i glesbygd eller i mindre städer. Men det är inte hela lösningen, vi måste också ta höjd för de olikheter som finns på individnivå och på det personliga planet.

Förbundet fick också frågan vad man tycker är viktigt när den framtida tandvården utformas.

– Svensk tandvård fungerar idag bra i stora delar. Det är så klart grupper och individer som vi inte når, men i det stora hela fungerar svensk tandvård bra idag och vi får gott betyg av patienterna, säger Chaim Zlotnik. Vi är rädda att för stora förändringar snarare kan vända en positiv utveckling. Hörnstenarna i ett fungerande tandvårdssystem är kostnadstäckning, fri prissättning och fri etablering. Vårt utgångsläge är också att man bör fokusera på att ha kvar de delar i svensk tandvård som fungerar bra, istället för att göra alltför omfattande reformer av hela systemet. För oss är det självklart också viktigt att involvera professionen, dvs att vi tandläkare får vara med när nya system utformas och att systemen också speglar det patientansvar som vi som tandläkare kan ta och ska ta.

– Att säkerställa kvaliteten på landets tandläkarutbildningar är också oerhört viktigt, framhåller Suhaib Hurani, ordförande för Studerandeföreningen, som också var med på mötet. Utan en god kvalitet på utbildningen kommer vi inte få tandläkare och därmed inte heller en tandvård av hög kvalitet. Vi vet lärosätena står inför stora personalutmaningar. Ett sätt att komma åt kompetensförsörjningsproblemen är att satsa på odontologisk forskning, vilket ju är ett ansvar som ligger hos stat och på regeringen. Utan odontologisk forskning får vi inte nya forskare och därmed inte heller personer som kan undervisa på landets tandläkarutbildningar.

Tandläkarförbundet genomför nu satsningar på andra yrkesgrupper än tandläkare. Arbetet med att höja tandvårdskompetensen för de som arbetar inom äldreomsorg, är ett sådant exempel.

– Det var också något vi framförde på mötet med Moderaterna, säger Jenny Måhlgren, kanslichef på Tandläkarförbundet. Att arbeta med frågan om tandvård för äldre är självklart för att uppnå förbundets mission, god livskvalitet börjar i munnen, men också ett ypperligt tillfälle att poängtera mun- och tandhälsans påverkan på den sammantagna hälsan.

Läs utredningen om jämlik tandhälsa

Läs också