Delrapport klar: hinder för samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård

Delrapporten från Socialstyrelsen ger en lägesbeskrivning av arbetet med att kartlägga vilka hinder och lösningar tandvård och hälso- och sjukvård ser när det gäller samverkan. I den kommande slutrapporten ska Socialstyrelsen ge förslag på hur samverkan mellan de båda systemen kan förbättras.

I rapporten listas flera hinder för samverkan, exempelvis att det både i tandvården och hälso- och sjukvården finns bristande kunskaper om kopplingen mellan allmän hälsa och munhälsa. Socialstyrelsens undersökning visar också att journalsystemen är ett hinder för samverkan samt att det är ett hinder att tandvården inte bjuds in till de samverkansforum som finns.

– Tandvårdens bidrag till befolkningens hälsa behöver synliggöras. Därför är det viktigt att tandvården erbjuds att bli en aktiv part i de samverkansforum som finns och att tandvården inkluderas i satsningarna på e-hälsa, säger Kalle Brandstedt, utredare på Sveriges Tandläkarförbund.

Socialstyrelsen fick i regleringsbrevet 2018 i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera de hinder som finns för en ändamålsenlig samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård där det finns en tydlig ömsesidig nytta med ökad samordning för ett effektivt omhändertagande efter behov, samt ge förslag på sätt att förbättra samverkan.

Senast den 31 oktober ska Socialstyrelsen leverera en slutrapport innehållande förslag på åtgärder för att förbättra samverkan mellan tandvården och hälso- och sjukvården till regeringen senast 31 oktober 2019.

Ta del av delrapporten på Socialstyrelsens hemsida

Läs också