Covid 19: Vad gäller för tandläkare på arbetsplatsen?

Som tandläkare är du, liksom övrig personal inom hälso- och sjukvården, sannolikt extra utsatt för smitta av coronaviruset. Här finns information från Socialstyrelsen om coronaviruset till personal som arbetar inom tandvården.
stöd till tandvården från Socialstyrelsen

Din arbetsgivare ansvarar för personalens arbetsmiljö. Utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet ska din arbetsgivare undersöka och vidta åtgärder om det finns risk för att du som arbetstagare utsätts för smitta.

Bästa sättet att undvika smitta är att använda den skyddsutrustning som arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla och att följa de basala hygienrutiner som Socialstyrelsen rekommenderar – Se föreskriften Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg.

Som ett led i vårat arbete att företräda medlemmarnas intresse har förbundet varit i kontakt med myndigheter om tandläkarnas utsatta situation i vården.

Vi ger alla rådet att följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter som ansvarar för att begränsa smittspridningen av coronaviruset.

Vanliga frågor

Här nedan kommer några av de vanligaste frågorna med anledning av coronaviruset som Tjänstetandläkarna sammanställt.

Hur ska vi behandlare ta hand om patienterna?

I det dagliga arbetet möter och bemöter vi patienter med utgångspunkt i att alla faktiskt är potentiella smittbärare, inte bara av viruset Covid -19. Det finns riktlinjer kring hur vårdpersonal ska hantera detta vilket även gäller i nuläget. Upptäcks sjukdomssymptom hos en patient kan hen nekas vård och hänvisas till en vårdinrättning med adekvat utrustning.

Hur skyddar vi oss mot smitta på arbetsplatsen?

Varje enskilt patientmöte måste riskbedömas och lämpliga åtgärder ska vidtas för att skydda både patienter och personalen. Arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla lämplig skyddsutrustning för arbetsuppgifterna.

Det börjar bli brist på skyddsutrustning på arbetsplatsen – hur gör vi?

En väl fungerande arbetsmiljö är väsentlig, arbetsgivaren ansvarar för att du kan arbeta tryggt och säkert utan risk för skada eller smitta samtidigt som det ska vara patientsäkert.

Om det finns anvisningar om personlig skyddsutrustning så ska den användas. Upprättade rutiner ska följas och känner du inte till dem ska arbetsgivaren kunna informera dig om dem.  Vid brist på skyddsutrustning ska arbetsgivaren uppmärksammas på det och kunna informera dig om hur arbetet ska fortskrida under säkra former.

Vid allvarliga brister kan skyddsombudet påkalla ett skyddsstopp enligt arbetsmiljölagen.

Vad gäller för mig om jag blir sjuk i Covid -19?

Ring 1177 eller besök www.1177.se för anvisningar om vad du ska göra. Glöm inte att sjukanmäla dig till arbetsgivaren.

Om du inte kan arbeta för att du är sjuk kan du få sjukpenning. Istället för din vanliga lön betalar arbetsgivaren ut sjuklön under de första två veckorna. Därefter kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan om du fortfarande är sjuk.

Vad innebär ett tillfälligt slopat sjukintyg?

Regeringen har föreslagit att krav på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt avskaffas. Förslaget innebär att du som är sjuk kan vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg.

Vad innebär tillfälligt slopad karensdag?

Karensavdraget slopas tillfälligt från den 11 mars till och med den 31 maj 2020 genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukdomsfall. Den anställde ska i efterhand söka ersättning från staten för den första sjukdagen och ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan. Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt.

När har jag rätt till smittbärarpenning?

För att ha rätt till smittbärarpenning måste du ha ett läkarintyg som visar att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit Covid-19 räknas. Läs mer om smittbärarpenning hos Försäkringskassan

Vad gäller för ersättning för vab?

Du kan få ersättning för vab om du måste vara hemma och ta hand om ditt barn om:
– barnet är sjukt
– barnet är smittbärare
– det finns en konkret misstanke om att barnet sprider smitta (efter exempelvis bedömning av läkare eller sjuksköterska).

Du kan inte få ersättning för vab om:
– du håller ditt barn hemma i syfte att hen inte ska bli smittad av andra
– om förskolan eller skolan är stängd och ditt barn inte är sjukt eller sprider smitta

Vilka ledighetsregler gäller om skolor och förskolor hålls stängda?

Försäkringskassan ersätter inte föräldrar som är hemma med barn som inte är sjuka eller där det inte finns intyg från sjukvården om att barnet ska stanna hemma från skolan.

Arbetsrättsligt finns det ingen grund för att vara ledig eller behålla lönen i en sådan situation. Det innebär att om du är anställd så måste du ansöka om semester, kompensationsledighet eller tjänstledighet.

Det är arbetsgivaren som avgör om ledighet kan beviljas beroende på verksamhetens behov.

Kan arbetsgivaren stänga av mig från jobbet?

Arbetsgivaren kan stänga av arbetstagare enligt kollektivavtal, t ex inom kommun och regioner, med bibehållen lön för att förhindra att smitta sprids.

Får jag lön om jag är hemma för att arbetsgivaren har beordrat mig det?

Ja, men du måste då också utföra arbete hemifrån om arbetsgivaren begär det.

Kan arbetsgivaren begära att jag ska komma till jobbet trots att jag har förkylningssymptom?

Nej, alla har möjlighet at sjukskriva sig själva utan sjukintyg, om man själv bedömer att man är arbetsoförmögen på grund av sjukdom.

Kan arbetsgivaren begära att jag ska komma till jobbet trots att jag nyligen har träffat en smittad person?

Ja, med undantag om en läkare har bedömt att du kan bära på en smitta av en samhällsfarlig sjukdom, dit Covid-19 räknas. Läs mer om smittbärarpenning hos Försäkringskassan

Kan arbetsgivaren begära att jag ska komma till jobbet trots att jag vill stanna hemma för att inte bidra till smittspridningen, även om jag inte uppvisar några sjukdomssymptom?

Ja.

Kan arbetsgivaren begära att jag ska komma till jobbet trots att jag känner oro och inte vill riskera att bli smittad på jobbet?

Ja, även om du känner oro får du av princip inte stanna hemma från jobbet. Skulle du ändå göra det får du ingen lön under tiden du inte jobbar, om arbetsgivaren även vidtar andra åtgärder i en sådan situation går inte att svar på generellt.

Kan jag begära att få jobba hemifrån?

Nej, det kan du inte men du kan komma överens med arbetsgivaren om vilka uppgifter du kan sköta hemifrån.

Kan arbetsgivaren bestämma när jag ska ta min semester?

Utgångspunkten är att arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om semesterns förläggning. Vid oenighet är det slutligen arbetsgivaren som bestämmer om semesterns förläggning. I en sådan situation finns det ändå regler som arbetsgivaren måste förhålla sig till.

Kan arbetsgivaren häva redan beviljad semester?

Det går alltid att föra en diskussion med arbetsgivaren om du skulle önska att häva en redan beviljad semester, men det är arbetsgivaren som bestämmer. Har arbetsgivaren beviljat semester och inte ser att det finns arbetsuppgifter för dig under den perioden kan du nekas att häva redan beviljad semester.

Har du andra frågor?

Det går bra att höra av sig direkt till våra riksföreningar med frågor:
Tjänstetandläkarnas kansli: kansliet@tjanstetandlakarna.se eller
via tel 08-54 51 59 80
alternativt till Tandläkare – Egen Verksamhet (TEV) via 08-121 513 34 eller info.tev@stlf.se

Läs också