Beslut om förbundsmöte vart tredje år och nya mellantidsinitiativ

Den 10 december ägde Tandläkarförbundets förbundsmöte rum. Ett av de stora besluten var att förbundsmötena hädanefter kommer att ske med ett treårsintervall. Samtidigt inrättas så kallade mellantidsinitiativ i samband med den Odontologiska Riksstämman.

Beslutet är grundat på tidigare års förbundsmötesdiskussioner. Styrelsen presenterade två förslag: ett förbundsmöte vartannat år och ett förbundsmöte vart tredje år. Eftersom mandatperioderna är tre år långa, både på posterna i styrelsen och i förbundets andra nämnder och råd, förordade styrelsen ett möte vart tredje år. Förbundsmötet valde att bifalla styrelsens förslag.

Mellantidsinitiativen kommer att äga rum i samband med den Odontologiska riksstämman i november varje år, och är öppna för samtliga riksföreningarnas medlemmar. Styrelsen hoppas att denna nya typ av sammankomst ökar möjligheten för fler medlemmar att engagera sig och vara delaktiga i verksamheten. Sammankomsten kommer att äga rum under den del av Riksstämman/Swedental som har kostnadsfritt inträde. En annan fördel är att Riksstämman äger rum i Stockholm och Göteborg på alternerande basis. På så sätt ökar möjligheten för fler och olika medlemsgrupper att engagera sig i förbundets verksamhet. För att strukturera rutinerna kring mellantidsinitiativ skrivs en bestämmelse om dessa in i stadgan.

De nya reglerna träder i kraft redan nästa år. Nästa förbundsmöte kommer därför att gå av stapeln våren 2024 och det första mellantidsinitiativet kommer att äga rum i samband med Riksstämman 2022.

För att ytterligare förstärka översynen av styrelsens arbete mellan förbundsmöten beslutade mötet att uppdra åt revisorerna att formellt utforma en arbetsordning för att överse styrelsearbetet.

Möjligheten att kalla till extra förbundsmöte finns kvar. Denna möjlighet förstärktes år 2020, då man beslutade att tio procent (eller fler) av Tandläkarförbundets enskilda medlemmar kan gå samman och begära ett extra förbundsmöte. Ett extra förbundsmöte ska också hållas om revisorerna eller minst två riksföreningar så begär eller om revisorerna inte tillstyrker ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. Extra förbundsmöte kan hållas efter kallelse av förbundsstyrelsen, då den bedömer att visst ärende av brådskande natur bör underställas förbundsmötet.

Läs mer om beslutet i Tandläkartidningen: Fjärde gången gillt för färre förbundsmöten

Läs också