Anmälningsplikten senareläggs till den 5 mars

Strålsäkerhetsmyndigheten har tidigare kommunicerat att vissa verksamheter blir anmälningspliktiga från och med den 29 januari 2019. Detta berör tandläkare med röntgenutrustning där bildmottagaren placeras inuti munnen.

Myndigheten har beslutat att senarelägga detta datum till den 5 mars 2019. Senareläggningen beror på att ändringar i avgiftsförordningen för Strålsäkerhetsmyndigheten måste beslutas av regeringen innan anmälningsplikten kan börja tillämpas. Regeringskansliet har meddelat att ny avgiftsförordning träder ikraft tidigast den 1 mars 2019.
Den 1 juni 2018 började en ny strålskyddslag och en ny strålskyddsförordning att gälla. Samtidigt trädde Strålsäkerhetsmyndighetens nya föreskrifter i kraft och därmed infördes anmälningsplikt för en del verksamheter. Anmälningsplikten för vissa verksamheter skulle börja tillämpas den 29 januari 2019 men detta har nu senarelagts till den 5 mars. Anledningen är att regeringen först måste besluta om ändringar i avgiftsförordningen. De verksamheter som berörs av senareläggningen är:

  • verksamheter som hanterar naturligt förekommande radioaktivt material som innehåller radionuklider från uran och toriumserierna eller kalium-40 såsom gruv- och byggindustrin, cement- och järnproducenter, vattenreningsverk samt massa- och pappersindustrin.
  • tandläkare med röntgenutrustning där bildmottagaren placeras inuti munnen.
  • arbetsplatser där radonhalter överstiger 200 Bq/m3.

    Anmälningsplikten börjar tillämpas den 5 mars 2019 för de verksamheter som inte tidigare har behövt ett individuellt tillstånd. De kommer sedan ha tre månaders tidsfrist innan anmälan ska ha gjorts. Senast den 5 juni 2019 ska de ha inkommit med anmälan. Anmälan kommer att kunna göras på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Läs också