Vårdgivarens ansvar och skyldigheter


Vårdgivaren
ansvarar för att fördela och organisera arbetet i verksamheten (vårdgivare är den som har juridiskt ansvar för verksamheten, vanligtvis folktandvården, det privata företaget eller den enskilda tandläkaren som driver eget). Det innebär exempelvis att vårdgivaren ansvarar för att tandvårdspersonalen har den utrustning, den tid, de resurser och den kompetens som krävs för att utöva god tandvård och att verksamheten uppfyller kraven i bland annat tandvårdslagen och patientsäkerhetslagen.

Vårdgivaren har ansvar för att ett systematiskt förbättringsarbete bedrivs och ska se till att regelbundna egenkontroller och riskanalyser av verksamheten utförs.

Det systematiska förbättringsarbetet regleras i en av Socialstyrelsens förordningar.

Här kan du läsa mer om systematiskt förbättringsarbete. (patientsäkerhetsportalen/systematiskt förbättringsarbete)

I vårdgivarens ansvar ingår också att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Vårdgivaren har exempelvis det övergripande ansvaret för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador och att sammanställa och beskriva patientsäkerhetsarbetet i den årliga patientsäkerhetsberättelsen.

Om vårdgivaren misstänker att en legitimerad yrkesutövare kan vara en fara för patientsäkerheten ska vårdgivaren anmäla det till IVO.

Läs mer om vårdgivarens ansvar för arbetet med avvikelser (patientsäkerhetsportalen/avvikelser) och patientklagomål (patientsäkerhetsportalen/patientklagomål).

Här kan du läsa mer om patientsäkerhetsberättelsen. (patientsäkerhetsportalen/patientsäkerhetsberättelsen)