Tre lagar som rör patientsäkerhet

Tandvården ska ge patienten god vård och ett bra omhändertagande. För att stärka patientens ställning och skydda patienten finns ett regelverk av lagar och förordningar som reglerar vårdgivarens och behandlarens ansvar och skyldigheter i hur vården bedrivs.

Det är framförallt tre lagar som är centrala för tandvården:

Det finns också ett antal förordningar och föreskrifter som rör tandvården. Dessa hittar du bland annat på Kunskapsguiden, i en gemensam författningssamling från sju myndigheter inom vårdområdet.

Gemensam författningssamling avseende hälso- och sjukvård m m

Myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utövar tillsyn över verksamheter inom hälso- och sjukvården samt över hälso- och sjukvårdspersonal. Tillsynen ska granska att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.

Här kan du läsa mer om IVOs tillsyn.