Systematiskt förbättringsarbete

För att kunna bedriva ett patientsäkert arbete behöver vårdgivaren ha utvecklat ett ledningssystem för att säkra kvalitet och säkerhet i verksamheten. Vårdgivaren ska systematiskt arbeta för att förbättra verksamheten. I detta förbättringsarbete krävs ett riskförebyggande arbete, en beredskap för att agera på och utreda inträffade händelser och en systematisk utvärdering och uppföljning av verksamheten, dess processer och rutiner.

I det följande kommer det systematiska förbättringsarbetet att vara i fokus och riskanalys, avvikelsehantering och egenkontroll att behandlas mer utförligt.

Riskanalys

Riskanalys görs i förebyggande syfte. Vårdgivaren ska fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser kan inträffa som innebär brister i verksamhetens kvalitet. I det ingår att uppskatta sannolikhet att händelse inträffar och bedöma negativa följder av händelsen, identifiera händelser som skulle kunna inträffa och som gör att verksamheten inte kan leva upp till de krav och mål som ställs i lagar och andra föreskrifter och beslut.

Här kan du läsa mer om riskanalys:

SKL ”Handbok för riskanalys och händelseanalys”

Att fundera över i din verksamhet:

 • Finns det rutiner för att genomföra riskanalyser?
 • Finns det rutiner för var och hur riskanalyser ska dokumenteras?

Avvikelsehantering

En avvikelse ska göras när en händelse har skett som inte stämmer med rutin eller förväntat vårdförlopp. Det kan till exempel handla om en vårdskada. Ofta görs en händelseanalys i samband med en avvikelse. Vid allvarlig vårdskada eller vid händelse som hade kunnat medföra allvarlig vårdskada ska anmälan till IVO göras.

Fundera över om det i din verksamhet finns rutiner för att:

 • utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada?
 • anmäla till IVO händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada?
 • anmäla till IVO när någon har drabbats eller utsatts för risk att drabbats av annan allvarlig skada än vårdskada till följd av säkerhetsrisker?
 • anmäla till IVO om legitimerad person befaras kunna utgöra en fara för patientsäkerheten?
 • vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador?
 • upprätta en tidsplan för de åtgärder som behöver vidtas för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador?
 • i ledningssystemet följa upp det systematiska patientsäkerhetsarbetet?

Här kan du läsa mer om avvikelsehantering. (patientsäkerhetsportalen/vårdskador)

Egenkontroll

Egenkontrollen är en systematisk utvärdering och uppföljning av verksamheten som bedrivs, dess resultat och kvalitet. I egenkontrollen ingår att kontrollera att processer och rutiner som utarbetas inom verksamheten fungerar och följs. Egenkontrollen kan också beskrivas som en intern granskning av att den egna verksamheten uppnår ställda krav och mål. Vårdgivaren ska utföra den egenkontroll av verksamheten som krävs för att säkra verksamhetens kvalitet. En del av egenkontrollen är den patientsäkerhetsberättelse som ska skrivas varje år.

Egenkontroll kan exempelvis innebära:

Till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården.

Resultat från avvikelsearbete
Här kan du läsa mer om avvikelsehantering och händelseanalys (patientsäkerhetsportalen/vårdskador)
Till Tandläkarförbundets skrift ”Avvikelser – lär av misstag, egna och andras”

 • Översyn av personalens kompetens och fortbildning
  Behövs fortbildning – Sveriges Tandläkarförbund har en mängd kurser för tandläkare och hela teamet. Läs mer om vårt kursutbud här.
 • Analys av uppgifter från patientnämnder. Se IVOs årliga sammanställning av patientnämndernas arbete med klagomål (sök på IVOs hemsida).
 • Kunskap från nationella riktlinjer
  Läs mer om nationella riktlinjer här:
  Till Tandläkarförbundets skrift ”Nationella riktlinjer – en användarguide”
 • Inhämtande av synpunkter från revisorer och intressenter
 • Översyn av rutiner

Här kan du läsa mer om vilka krav som ställs inom tandvården vad gäller: