Frågor och svar om läkemedel

Som tandläkare ansvarar du för att garantera dina patienter säker och effektiv vård. En av grundpelarna i detta arbete är god läkemedelshantering. För att underlätta för dig har vi här samlat information om vart du vänder dig för att få svar på några vanliga frågor om läkemedel. Saknar du något eller upptäcker att någon länk blivit inaktuell – tveka inte att höra av dig till oss!

Vilken instans ansvarar för läkemedel?

Läkemedelsverket ansvarar för att godkänna och kontrollera läkemedel, naturläkemedel och medicintekniska produkter. Deras uppgift är att se till att den enskilde patienten får tillgång till säkra och effektiva produkter.

Vem får förskriva läkemedel i tandvården?

I Sverige får legitimerade tandläkare (samt icke-legitimerade tandläkare med särskilt förordnande om behörighet) förskriva vissa receptbelagda läkemedel till sina patienter. Detta gäller bl.a. läkemedel som appliceras lokalt i munhålan och på angränsande vävnader, liksom medel för behandling och förebyggande av sjukdomar i eller på tänderna eller på angränsande vävnader samt vissa lugnande, smärtstillande och muskelavslappnande medel. Även tandhygienister får förskriva vissa läkemedel.

Läs mer om läkemedelsförskrivning på Läkemedelsverkets hemsida

Var kan jag få råd om läkemedelsanvändning?

Om du vill ha råd om läkemedelsanvändning kan du vända dig till din lokala läkemedelskommitté. Läkemedelskommittéerna består av företrädare med farmaceutisk och medicinsk expertis och ska verka för att landstingens läkemedelshantering är tillförlitlig och effektiv. De vänder sig till såväl offentlig som privat vård. Ofta finns även ett odontologiskt ämnesråd eller terapigrupp. Läkemedelskommittéerna ger rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonal. Flera läkemedelskommittéer ger ut läkemedelsrekommendationer för tandvården.

Landstingens läkemedelskommittéer

Du kan också använda dig av Läkemedelsboken och särskilt avsnittet om munhålans sjukdomar. Syftet med Läkemedelsboken är att ge producentoberoende information om läkemedelsbehandling vid olika vanliga sjukdomstillstånd. Läkemedelsboken finns både i webbaserat format och i tryckt form. Läkemedelsverket ansvarar för utgivningen i samarbete med en redaktionskommitté bestående av ledamöter med omfattande klinisk erfarenhet.

Ytterligare en källa till information är janusinfo.se. Sidan innehåller kommersiellt obunden läkemedelsinformation och erbjuder beslutsstöd att använda vid patientmötet.

Var hittar jag information om parallellimporterade läkemedel?

E-hälsomyndighetens nationella produkt- och artikelregister Vara innehåller information om läkemedel, handelsvaror som ingår i läkemedelsförmånen samt teknisk sprit. Om ett läkemedel berörs av parallellimport ingår uppgift om vilket företag som säljer den aktuella förpackningen i registret. På Läkemedelsverkets hemsida finns även mer övergripande information om parallellimport, exempelvis vilka regelverk som gäller och tillståndskrav.

Hur gör jag om jag upptäcker problem med medicinsk-tekniska produkter?

Om du vill rapportera biverkningar och/eller negativa händelser vid användning av medicinsktekniska produkter ska du vända dig till Läkemedelsverket. Information om hur du går tillväga och blanketter för rapportering hittar du här:
Biverkningar
– Negativa händelser och tillbud vid användning av medicinsk-tekniska produkter

Vad innebär licensförskrivning?

Läkemedel som det finns medicinskt behov av men som inte är godkända för försäljning i Sverige kan i speciella fall få användas på patient. För att ett apotek ska kunna lämna ut läkemedel som inte är godkända i Sverige måste det ha ett försäljningstillstånd (licens) från Läkemedelsverket. Behandlande tandläkare gör en så kallad licensmotivering. Denna lämnas enklast till patienten som i sin tur lämnar den tillsammans med recept till valfritt apotek. Apoteket skickar ansökan till Läkemedelsverket, varpå läkemedlet kan bli beviljat att användas på licens eller ej.

Vad kräver Läkemedelsverket för att licens ska beviljas?

  1. att förskrivande läkare skriver motivering för användning av och recept på preparatet och
  2. att det apotek som ska expediera läkemedlet ansöker om tillstånd om försäljning hos Läkemedelsverket.

Läs mer och gör licensansökan hos Läkemedelsverket

Vad gäller för extempore?

– I Läkemedelsbokens avsnitt Licens eller extempore – när FASS inte räcker till kan du läsa mer om regler kring extemporeläkemedel.
Läkemedelsverket om extempore

Du kan också vända dig till Apotek Produktion och Laboratorier (APL). Via deras webbsida hittar du till exempel en förteckning över extemporetillverkade läkemedel och information om hur du beställer https://apl.se/Sv/bestallning/Sidor/start.aspx. APL:s webbsida hjälper dig att hålla dig uppdaterad om nya, restade och utgångna produkter.

Mer information om APL:s tandvårdspreparat (pdf)

Även andra aktörer än APL kan nu tillverka extemporeläkemedel. Ingen annan aktör har ännu presenterat någon sådan systematisk tillverkning som den APL utför.

Artiklar om läkemedelshantering

Utgående Läkemedel. Lös problemet med hjälp av APL eller licens (Johan Blomgren)
“När man inte hittar något alternativ till ett avregistrerat läke­medel man är van att använda, uppstår problem. Men det finns lösningar: licens­preparat eller APL…”

Vilka riktlinjer gäller för antibiotikaanvändning och antibiotikaprofylax?

Artiklar och riktlinjer om antibiotika finns samlade i Faktabanken.

Vilka risker finns för patienter som behandlas med läkemedel mot benresorption?

Tandextraktion eller kirurgiska ingrepp i benvävnaden kan orsaka osteonekros hos patienter som behandlas med bisfosfonater och denosumab mot benresorption.

Här kan du läsa mer om osteonekros i käken som komplikation till behandling med läkemedel mot benresorption.

Varför kan jag inte beställa kloroform på apoteket?

Många medlemmar har hört av sig till förbundet med denna fråga och förbundet har gått vidare till Socialstyrelsen för att få klarhet. Här kan du läsa en sammanfattning av Socialstyrelsens svar:

Kloroform som används bland annat vid rensning av rotkanaler/dental behandling kan betraktas som medicinteknisk produkt om tillverkaren så motiverar.

Socialstyrelsens riktlinjer gällande endodontiska material

Om tandvården vill starta en egentillverkning gäller samma krav som för CE-märkta produkter när det gäller säkerhet och ändamålsenlighet (LVFS 2003:11 bilaga 1). Vid egentillverkning är det vårdgivaren som är tillverkare och ansvarig för att produkten dokumenteras och att en försäkran om överensstämmelse upprättas.

Egentillverkning av medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvården samt tandvården regleras av 4 § i förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter och av 5 kap. i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. Om en egentillverkad medicinteknisk produkt används utan att kraven i regelverken uppfylls är produkten olaglig.

Kunskapscentrum för Dentala Material, Socialstyrelsen, diskuterar möjligheterna att i en kommande publikation se över olika behandlingsmetoder för att revidera rotfyllningar.

Allmän information 

Socialstyrelsen tillhandahåller information om alltifrån dentala material till nationella riktlinjer för god tandvård. Här kan du också lära dig mer om patientsäkerhet.

FASS webbsida för vårdpersonal. Här hittar du information om lämpliga doseringar, vilka biverkningar som upptäckts och i vilka fall man ska undvika ett visst läkemedel.