Viktigt med vetenskaplighet i specialiseringstjänstgöring

I Tandläkarförbundet remissvar på ”Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring” ser förbundet mycket positivt på uppdelningen av föreskrifter och allmänna råd.

Sveriges Tandläkarförbund anser att det är viktigt att det finns tydliga regelsystem för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring. I remissvaret uttrycker förbundet att det finns en risk med att man lämnar över till varje utförare att själv ta ställning till att man uppfyllt utbildningsmålen och önskar en skarpare skrivning i föreskrifterna när det gäller att uppfylla utbildningens mål. Tandläkarförbundet saknar kravet på vetenskapligt projektarbete och tycker att kravet ska återinföras. I föreskrifterna finns det inte heller några krav på att presentera ett antal patientfall inom ämnesområdet, vilket förbundet också ser som en brist. 

Tandläkarförbundet menar att risken finns att brist på vetenskaplighet i utbildningen kan ge problem i den framtida utvecklingen av specialiteterna. Kraven på kvalitetssäkring, dokumentation och tydliggörandet av ansvarsfördelning mellan verksamhetschef och huvudhandledare ser förbundet därför som positivt. I föreskriften står uttryckligen om huvudhandledaren inte är tillräckligt vetenskapligt meriterad så skall en vetenskapligt meriterad person knytas till utbildningen.  

Den nya föreskriften ger möjlighet att examinera som tidigare men det är inte ett krav vilket öppnar för olikheter och kvalitetsskillnader mellan olika utbildningsorter vilket enligt Sveriges Tandläkarförbund bör undvikas. Förbundet ser helst att det formella kravet på 2 års allmäntjänstgöring innan specialistutbildning/tjänstgöring förlängs till 5 år.

 

Läs hela remissvaret här 

Nyheter

Minskat fokus på kampen mot tobak?

Tandläkarförbundet har fått möjlighet att lämna synpunkter på ett delbetänkande från Kommissionen för jämlik hälsa som har i uppdrag att föreslå åtgärder som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i Sverige under en generation.

I detta delbetänkande, För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket, SOU 2017:4, analyseras styrningen och uppföljningen av folkhälsopolitiken. Man lägger fram en rad förslag för att förtydliga och utveckla det folkhälsopolitiska ramverket.

Tandläkarförbundet ser positivt på detta utvecklingsarbete. Men förbundet kritiserar utredningens förslag att reducera dagens elva till åtta prioriterade målområden. Framförallt ser Tandläkarförbundet allvarligt på att kampen mot tobak och alkoholmissbruk inte längre blir ett uttalat målområde. Man anser att det är olyckligt med tanke på den negativa betydelsen det har för folkhälsan.

Till delbetänkandet För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket, SOU 2017:4 på regeringens hemsida

Till Tandläkarförbundets remissvar

Läs mer om Kommissionen för jämlik hälsa

Nyheter

Tandlakarforbundet.se sparar data i cookies för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du det. Läs mer om cookies här. Vår dataskyddspolicy hittar du här.