Sveriges Tandläkarförbund har fått möjligheten att lämna synpunkter på remissen För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket SOU 2017:4. Sveriges Tandläkarförbund kommenterar i remissvaret vissa övergripande principiella frågor som vi anser viktiga att betona.
26 maj 2017
PDF–489.0 KB