Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila handlingar till grova brott. Våldets karaktär och olika former, samt att utsattheten för de flesta är skuldbelagd och förnekas, gör det svårt att upptäcka och förstå om någon är eller har varit utsatt.

Av Socialstyrelsens råd framgår att vårdgivare bör se till att tandvårdspersonalen har kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot närstående för att kunna ge god vård samt har förmågan att omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet. Vårdgivaren bör avgöra när och hur tandvårdens personal ska ställa frågor om våld för att kunna identifiera våldsutsatta och barn som bevittnat våld.

Stöd och hjälp

Sveriges Tandläkarförbund följer frågan om våld i nära relationer och bistår dig som medlem med information och material som kan underlätta för dig i din vardag.

Om våld i nära relationer på Socialstyrelsens hemsida

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer 

Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer, Socialstyrelsen

Att upptäcka och ställa frågor om våld i nära relationer, Socialstyrelsen 

Att stärka och förbättra arbetet för barn som far illa och vuxna som utsätts för våld av närstående, Socialstyrelsen

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50
Kvinnofridslinjen har ett nationellt uppdrag att stötta och ge råd. Dit kan du som tandläkare eller annan vårdpersonal ringa också ringa för att få råd.
Beställ affischer och visitkort med telefonnumret till Kvinnofridslinjen här

Att våga fråga
Personal inom hälso- och sjukvården har en nyckelroll när det gäller att upptäcka och identifiera kvinnor som utsätts för våld. Många våldsutsatta kvinnor söker vård upprepade gånger både för akuta skador och kroniska symtom utan att den bakomliggande orsaken kommer fram.
Exempel på lokal rutin ”Att ställa frågan om våldsutsatthet”

Att göra en orosanmälan till Socialtjänsten
Alla rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga ska genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet misstänker att ett barn far illa.
Tandläkarförbundets mall för orosanmälan till Socialtjänsten

Se film från NCK: Hos tandläkaren, nybesök.

Kunskapsbank hos nationellt centrum för kvinnofrid
NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter.

Till kunskapsbanken hos nationellt centrum för kvinnofrid

Länk till webbaserat kompetensstöd