Riksstämmans programinnehåll – Torsdag 18 november

Programmet för årets mest efterlängtade evenemang är här! I år bjuder vi på ett fullspäckat program med spännande föreläsningar och intressanta samtalsdialoger som lämpar sig för hela teamet. Här har vi samlat samtliga föreläsningar som går under torsdagen. Längst ner på sidan kan du klicka dig vidare till onsdagens och fredagens program. Vi hoppas du hittar något som intresserar just dig. Vi ses på Stockholmsmässan den 17-19 november!

9.00-10.00 Symptomgivande sprickor i tanden – endodonti möter protetik

Ska man behålla eller ta bort en tand med sprickor? Föreläsningen tar upp de frågor och utmaningar som tandläkare möter vid symptomgivande vitala tänder.
Moderator: Elerin Lindvall
Talare: Winnie Nguyen Thi, Tarek Lougui och Armineh Nilsson

9.00-10.00 Finns det artificiell intelligens och hur kan det i så fall hjälpa mig?

Föreläsningen tar upp viktiga frågor kring artificiell intelligens, för- och nackdelar med AI, samt hur AI kan användas inom tandvården på kortare och längre sikt. Föreläsaren benämner olika tankesätt kring artificiell intelligens om nyare metoder som används inom medicin och odontologi samt exempel på praktisk användning.
Talare: Uno Fors

Sverige behöver en hälsoreform som börjar med barnen

Klockslag kommer inom kort!
I Sverige pågår sedan ett antal år tillbaka en av de största omställningarna av hälso- och sjukvården på många decennier. Regering och riksdag har fattat tydliga inriktningsbeslut om en nära och tillgänglig vård. Myndigheter, regioner och kommuner arbetar över hela landet i omställningsprocesser till en god och nära vård där tandvården ingår som en viktig del. Ett steg är att utreda och förstärka den pågående omställningen utifrån barn och ungas behov och perspektiv.
Talare: Peter Almgren

9.15-10.15 Remiss för ort-konsult – Vad skulle man skriva?

När är det dags att remittera en patient för konsultation till ortodontisten? Är du osäker på vad du behöver dokumentera inför remissen? Beroende på vad det är för bettavvikelse är vissa saker avgörande för att kunna bedöma fallet. Med tanke på att fler och fler konsultationer utförs på distans kan det vara så att du är den enda som tittar barnet i munnen.
Talare: Niels Ganzer

10.15-11.45 Den specialiserade tandhygienisten – en resurs i framtidens tandvård

En klinisk specialisering för tandhygienister skapar förutsättningar att möta vårdens behov av fördjupade och specialiserade kunskaper i mötet med patienter med mer komplexa munhälsorelaterade utmaningar. Specialiseringen bidrar till ökad kvalitet i verksamheten, en klinisk karriärmöjlighet och till yrkets attraktivitet samt en hållbar och jämlik tandvård. Seminariet presenterar förslaget och diskuterar behov, förutsättningar och verksamhets-områden.
Moderator: Ulrika Lindmark
Talare: Inger Wårdh, Sara Hed Rann, Henrik Jansson och Yvonne Nyblom

9.30-10.30 Tillsammans för framgång – teamwork tar behandlingen till nya höjder

Inspireras och lär av både tandsköterska och tandläkare som berättar och tipsar om hur de samarbetar för att få en rolig arbetsvardag, nöjda patienter och goda behandlingsresultat.
Talare: Nadja Christensen, Nicole Winitsky och Pernilla Larsson Gran

10.45-11.45 Hur skapar man goda förutsättningar för optimal protetik?

Klinisk föreläsning med vetenskaplig förankring om lämpligast behandling för att optimera förutsättningarna för en hållbar protetik. Olika kliniska förhållningssätt och synvinklar belyses från ett parodontalt och protetiskt håll.
Moderator: Anna Bogren
Talare: Christopher Appelqvist och Sven Scholander

11.00-12.00 Artificiell intelligens i jakten på placket!

Tandvårdspersonal möter dagligen patienter med både friska och sjuka vävnader runt sina tänder och tandimplantat. Frånvaro av diagnos och behandling leder till både tand – och implantatförlust, och därmed stort lidande för patienten. En korrekt diagnostik och väl genomtänkt terapiplan leder oftast till en god vård. Nationella Riktlinjer betonar vikten av patientens dagliga plackkontroll för att uppnå friska förhållande runt tänder och tandimplantat. Det är viktigt att diagnostisera och behandla i ett tidigt stadie och använda rätt munhygieniska hjälpmedel i förebyggande syfte. Kan utvecklingen av elektriska tandborstar med appar och sensorer både coacha och hjälpa patienter och tandvårdspersonal?
Talare: Ann-Marie Roos Jansåker – Sponsrad föreläsning

11.00-12.00 International Prize Lecture – Understanding periodontitis: Lessons learned and unlearned over the past few decades

The lecture will summarize key research advancements that have been generated in the past few decades regarding the epidemiology, microbiology, genetics and pathobiology of periodontitis, and which have shaped our current understanding of the condition as a chronic, inflammatory disease.
Public health aspects, including both oral and systemic effects will be discussed, and lingering gaps in knowledge will be highlighted.
Speaker: Panos N Papapanou

13.00-14.30 Forskning i fokus:
AI – Kommer roboten kunna ersätta tandläkaren?

Vi spanar in i den odontologiska framtiden. Vilka odontologiska projekt pågår redan inom artificiell intelligens och vem leder utvecklingen för närvarande? Hur kommer tandvården utvecklas i takt med att ny teknologi införs? Blir diagnostiken säkrare med AI? I VGR har man kommit långt med AI inom radiologi för att indikera karies och inom dermatologi blir diagnostiken säkrare med AI. Redan idag finns det robotar i våra hemmiljöer och ute i arbetslivet. När finns de i tandvården? Interdisciplinära nätverk måste byggas mellan olika professioner för att skapa det som krävs och nyfikna forskare behöver få tillgång till varandras frågeställningar och kunskap.
Moderator: Agneta Marcusson
Talare: Sofia Thunberg, Bent Petersen och Adam Alvenfors

13.00-14.30 Orala infektioner – hållbar utveckling eller tillbaka till framtiden?

Sessionen är upplagd i formen av ett patientfall med allvarlig/livshotande infektion av dentalt ursprung. Presentationen blir en tidsaxel från omhändertagandet i allmäntandvården, vidare genom olika specialiteter, utredningar och behandlingar som så småningom leder till inläggning på sjukhus och slutligen tillbaks till allmäntandvården. Medverkande diskuterar sinsemellan vilken betydelse olika åtgärder haft, tidiga signaler på spridning, riskfaktorer för komplikationer och faktorer av betydelse för hållbar utveckling inom området orala infektioner. Sessionen avslutas med möjlighet för åhörare att bidra till diskussionen och ställa frågor.
Moderator: Bodil Lund
Talare: Margareta Hultin, Bengt Götrick, Malin Brundin, Karin Danielsson och  Maria Hedberg

13.15-14.15 Undersökning – nyckeln till framgångsrik behandling

Tandsköterskan får idag ofta ett allt större ansvar för undersökningen. Detta samtidigt som kraven på vad som skall ingå i en undersökning blir allt större. Karies och parodontit förstås, men också bettkontroll, munslemhinna, endo, protetik m.m. Och dessutom hårda krav på korrekt journalföring. En presentation om ett rationellt sätta att göra en systematisk undersökning.
Talare: Göran Friman och Peter Troberg

13.15-14.45  Att fatta rätt beslut i den kliniska vardagen

I dagens kurser läggs ofta fokus på avancerade behandlingar och inte så sällan förbises de mer basala aspekterna. Det sägs att ”för att kunna sia om framtiden måste man känna till historien”. Baserat på typiska kliniska situationer kommer föreläsarna att belysa olika behandlingsmöjligheter och deras implikationer. Parodontala, protetiska, radiologiska, kirurgiska och medicinska frågeställningar kommer att diskuteras. Presentationen är interaktiv och åhörarna får möjlighet att delta i terapiplaneringen med hjälp av mentometer och ställa frågor till föreläsarna. Symposiet avslutas med sammanfattande ”take-home messages”.
Moderator: Farid Akhlaghi
Talare: Bengt Hasseus, Göran Kjeller, Annika Ekestubbe och Brandon Washburn

13.15-14.45 Från 0-100 år på 90 minuter: Om särskilda patienter i tandvården

Hur kan vi få det att fungera riktigt bra inom tandvården för de patienter som alltid kommer att behöva den där extra omsorgen? Hur kan allmäntandvård och specialisttandvård samarbeta för patientens bästa? Följ med när vi berättar om Kalle med Downs syndrom, Jenny med autismspektrumstörning och Alice med ett medfött hjärtfel och deras tandvårdsresa genom livet.
Moderator: Mia Zellmer Spetz
Talare: Johanna Norderyd, Lotten Renholm Pihl och Kristoffer Emgård

14.00-15.00 Konkurrensen om kompetensen

Lärosätena varnar för lärarbrist och mindre medel till odontologisk forskning. Samtidigt blir den internationella konkurrensen om kompetensen allt mer påtaglig. Hur ser vi till att vi i Sverige säkrar tandläkarkompetensen i framtiden?
Talare: Presenteras inom kort!

14.30-15.30 Artificial intelligence in Dentistry – When does the future begin?

Following established trends in medicine, dentistry seems close to become invaded by mostly stand-alone applications promising to bring AI into the dental practice. Various providers claim to offer revolutionising automation for diagnostic and documentation tasks, but does such technology have potential enough to become reality in your practice? Or are these still gimmicks which need more time to evolve and reach market readiness? Maybe the future is closer than we all think? A combination of crisp lectures from clinicians and an inspiring panel discussion not to miss.
Speaker: Andrew Dawood and Nicole Winitsky  – Sponsrad föreläsning

15.00-15.45 Artificiell Intelligens och Försäkringskassans kontroller

All ersättningsbegäran som skickas till tandvårdssystemet under en dag kontrolleras och riskbedöms följande natt av en AI modell. De med högsta risken för fel hamnar hos utredare för efterhandskontroll. Vi kommer att beskriva hur det går till och berätta om andra modeller vi använder vid våra kontroller.
Talare: Jonas Forsman och Lars Sjödin

15.00-16.00 Från Trepanation till Transplantation

Redan för tiotusen år sedan gjorde man kirurgiska ingrepp i den mänskliga kroppen. Skador som uppkommit i krig och genom annat våld nödvändiggjorde försök att hjälpa de skadade. Dålig kännedom om människans anatomi, brist på bedövningsmedel och total okunnighet om infektionsframkallande organismer gjorde dock att framgången var ytterst begränsad. Successivt under århundradenas gång utvecklades tekniken men det gick långsamt fram till slutet av 1700-talet och exploderade under de två följande seklen. I dag har teknologin möjliggjort allt effektivare och samtidigt mindre traumatiserande ingrepp.
Talare: Björn Wiklund

15.00-16.00 När skall jag misstänka malignitet?

I den kliniska verksamheten händer det att avvikande reaktionsmönster eller symptom från munnen eller ansiktsregionen noteras men diagnosen inte är uppenbar. I de flesta fall är förändringarna godartade men de kan också vara resultat av malign sjukdom. I föreläsningen redovisas kliniska tecken som kan tyda på cancer och hur man ska agera.
Talare: Göran Kjeller och Bengt Hasséus

15.00-16.30 Att skapa nytt ben – “State of the art” nu och i framtiden

Hur framgångsrika är våra metoder idag för att skapa nytt ben för implantatkirurgi? Vilka är morgondagens för att skapa tuggförmåga för patienten? Vi ger ett inspirerande seminarium med ledande forskare och käkkirurger med start i bencellen, via sinuslyft, benersättningsmaterial, osteodistraktion och membranteknik, tas sedan avstamp i stamcel-ler och morgondagens ben.
Moderator: Carina Krüger Weiner
Talare: Andreas Thor, Cecilie Gjerde, Jonas Anderud och Peter Abrahamsson

15.00-16.30 Vem pratar för mig? – Tandvård med hjälp av ombud

Ett seminarium som belyser möjligheter och utmaningar i den kliniska vardagen vid behandling av patienter i olika åldrar och situationer då det finns behov av tolk, god man eller närstående i samband med tandvårdsbesök. Enheten har en gemensam utgångspunkt i folkhälsoarbete men med olika infallsvinklar, med frågor rörande barn-, ungdoms- och äldretandvård.
Talare: Isabelle Johansson, Jennie Robinson, Salam Kaskas, Sara Olsson och Tobias Fagrell

16.00-17.00 AW på ren rutin

Häng med på after work med arbetsgruppen, numera kompisgäng, som tagit fram riktlinjer för aerosolgenererande processer i tandvården under covid-19 pandemin. Vi tar en öl, debatterar, utbyter kunskap och åsikter.
Talare: Pia Skott, Hans Göransson, Anders Jonsson, Wivi-Anne Sjöberg, Karin Sunnegårdh och Bodil Lund

   

Läs mer om Riksstämman här!

Läs också