Riksstämmans programinnehåll – Onsdag 17 november

Programmet för årets mest efterlängtade evenemang är här! I år bjuder vi på ett fullspäckat program med spännande föreläsningar och intressanta samtalsdialoger som lämpar sig för hela teamet. Här har vi samlat samtliga föreläsningar som går under onsdagen. Längst ner på sidan kan du klicka dig vidare till torsdagen och fredagens program. Vi hoppas du hittar något som intresserar just dig. Vi ses på Stockholmsmässan den 17-19 november!

9.00-10.30  Oralmedicinska fallpresentationer

Tema för årets symposium är “Orala manifestationer av ovanliga infektionssjukdomar”. Symposiet kommer att belysa manifestationer av olika infektionssjukdomar i munhålan och diskussion kommer att föras mellan kliniker och oralpatolog. Patientfallen kommer att presenteras med kliniska och histopatologiska bilder. Ett gott samarbete mellan kliniker och oralpatolog är en förutsättning för att ställa rätt diagnos på sjukliga förändringar i munhålan. Infektionssjukdomar kan manifestera sig på olika sätt i munhålan och dessa kan ibland vara svårbedömda kliniskt. Dessa utredningar kräver ofta dialog mellan kliniker och oralpatolog eller andra aktörer för att komma till en slutgiltig diagnos.
Moderator: Jenny Öhman och Anna Ljunggren
Talare: Jonas Sundberg, Christina Runow-Stark och Behnosh Öhrnell Malekzadeh

9.00-10.30   Från fissurförsegling till överkappning

Hur bra skyddar fissurförsegling mot ocklusalkaries hos våra ungdomar? I detta symposium beskrivs hur kariesutveckling kan förebyggas och brytas på tand- och individnivå hos barn och ungdomar och hur pulpans vitalitet kan bevaras i tänder med djup karies.
Moderator: Danijela Toft
Talare: Fredrik Frisk och Kristian Havsed

9.00-10.30   Vi har röntgensvaret! Vad är frågan?

Vi tar upp valet vi ställs inför vid valet av röntgenologisk undersökning, resonemanget vid berättigande bedömning samt ställningstagandet till remittering. Vad innebär valen för diagnostiken och för den stråldosen som patienten belastas med? Vilka dilemman väger vi in och vilka etiska aspekter behöver vi ta hänsyn till?
Moderator: Karin Ekströmer
Talare: Fredrik Bryndahl, Linnea Dahlström och Vianne Hansson

9.00-10.00   Omvärlden, tandvården och framtiden

Ett ökande omvärldstryck, en allt högre förändringshastighet och alltmer medvetna och välinformerade kunder och konsumenter skapar utvecklingsbehov samtidigt som prioriteringarna i vårt välfärdssystem blir fler och mer påtagliga. Resiliens och tillgänglighet blir två nyckelfaktorer när framtidens tandvård ska hanteras samtidigt som kompetensförsörjningen möter allt fler utmaningar. Hur möter tandvården det förändrade landskapet som kräver alltmer samverkan och samordning för att klara uppdraget?
Talare: Mats Olsson, Kairos Future

10.30-12.00   Hjälp, hur ska Robin med demenssjukdom kunna bibehålla sin munhälsa?

Symposiets röda tråd är god munhälsa och jämlik tandvård för personer med demenssjukdom. Med utgångspunkt i den nationella strategin för omsorg om personer med demenssjukdom, standardiserade insatsförlopp samt sammanhållna och personcentrerade vårdförlopp beskrivs hur regioner och myndigheter bidrar till en jämlik vård och ökad samverkan mellan hälso- och sjukvård och tandvård genom kunskapsstyrning.
Moderator: Ulf Söderström
Talare: Christina Holmström, Gunnel Håkansson, Peter Lundholm och Frida Nobel

10.45-11.45   SKaPa, what´s in IT?

Idag finns data från över 7 miljoner patienter samlade. Seminariet fokuserar på de möjligheter SKaPa (Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit) ger vårdgivaren, forskaren och behandlaren mot målet en god munhälsa i befolkningen.
Moderator: Lars Gahnberg
Talare: Dan Ericson, Anders Jonsson och Per Hjalmarsson

10.30-12.00  Forskning i fokus:

Vetenskap och klinik i samverkan – en viktig del av framtiden

Hur gör man för att forska och utveckla i den egna kliniken? Om kliniken dessutom ingår i ett nätverk, kan man tillsammans nå vetenskaplig kvalitet? Seminariet behandlar dessa frågor genom att beskriva upplägg, genomförande och resultat av en klinisk exkaveringsstudie. Den gick ut på att besvara frågan om hur man bäst behandlar djupa kariesangrepp.
Talare: Annika Julihn och Georgios Tsilingaridis

10.45-12.15   Så levande som möjligt!

En föreläsning om meningen med livet, personligt växande och varför du är svaret. Med avstamp i biologi, psykologi och filosofi presenterar psykolog Elvis Pavlovic frukten av tjugo års teoretisk fördjupning kombinerat med erfarenheter från mer än tiotusen terapisessioner för att besvara två av de viktigaste frågorna vi kan ställa oss.
Moderator: Evaggelia Papia
Talare: Elvis Pavlovic

13.00-14.00   Fetmakirurgi – ett hot mot tänderna?

En ökad grad av oral ohälsa hos patienter som genomgått fetmaoperation har beskrivits i litteraturen. I symposiet kommer såväl tandvårds- som medicinska aspekter i samband med fetmaoperation att belysas i syfte att försöka ge en helhetsbild över problematiken samt den kunskap som för närvarande finns inom detta område.
Moderator: Gunnel Hänsel Petersson
Talare: Klas Sjöberg, Anders Hedenbjörk Lager och Kerstin Larsson

13.00-14.30   Digitala möjligheter i framtidens protetik

Digitaliseringens framfart har inte undgått någon, vare sig till vardags eller i tandvården. De senaste åren har nästan alla mässor och möten belyst digitaliseringens möjligheter. Alla producenter och leverantörer marknadsför digitala tekniker och möjligheter. Hela branschen har styrt skutan i samma riktning, varför? Vad är det som är så märkvärdigt? Handlar utvecklingen om häftiga prylar, eller finns det ett värde för oss kliniker och tekniker att digitalisera vårt arbetsflöde? Michael ska dela med sig av sin digitala resa inom tandvården både som tekniker, tandläkare och forskare. Med 13 års erfarenhet har han både hamnat i fallgropar och skymtat horisonten.
Talare: Michael Braian

13.00-14.00   Profylax till äldre i klinik och boende

Babyboom till jätteproppen Orvar – och nu äldreboomen. Nu är vi drygt en halv miljon över 80 år. Under de närmaste nio åren blir vi 750 000. Behovet av äldretandvård ökar. Kan prevention vara något för en profylaxtandsköterska? Klinikens tandsköterskor genomför munhälsovård på äldre och omsorgsberoende. Seminariet förmedlar våra och andras erfarenheter.
Talare: Göran Friman och Peter Troberg

13.15-15.15   Forskning i fokus: Klinisk forskning, kunskapsluckor och kunskapsbildning – Är vi på väg att rita om kartan i tandvården?

Hur kan aktuell forskning bli användbar för dig i behandlingsrummet? Ett spännande program som riktar sig till personalen i tandvården och som syftar till att stärka din kliniska vardag i samspelet med kollegor och patienter och tydliggöra klinikerns viktiga roll som kunskapsbärare. Syftet med symposiet är att på ett lättförståeligt sätt kunna tillämpa dagens odontologiska landvinningar, kartläggningar, statistik och aktuell forskning direkt i kliniken. Låt dig inspireras och diskutera kunskapsbildningen om och hur vi ytterligare kan minska kunskapsluckorna. Hur kan du som kliniker bli ännu bättre på att formulera frågorna, se och kommunicera viktiga iakttagelser och på vilket sätt kan resultaten kommuniceras tillbaka till tandvården i samlad form. Tillsammans skapar vi ett nytt viktigt kretslopp för kunskapen!
Moderator: Björn Klinge
Talare:
 Helena Domeij, Sofia Orrskog, Aron Naimi-Akbar, Gunnel Håkansson, Philip Arneryd och Kerstin Gyllensvärd

13.15-14.15   Vad vill politikerna med tandvården?

Med mindre än ett år kvar till valet och med utredningen om jämlik tandhälsa slutförd, vilka visioner och tankar har de politiska partierna om tandvården? Vilken tandvårdspolitik vill de föra?
Talare: Acko Ankarberg JohanssonMarie-Louise Hänel SandströmMikael Dahlqvist och Nicklas Attefjord

14.15-15.45   E-hälsa – behandling av orofacial smärta i allmän- och specialistvård

Tre föredrag som kommer att belysa olika aspekter av E-hälsa och hur denna kan användas för att behandla orofacial smärta och käkdysfunktion. Exempel är internetbaserad smärtskola, rådgivning, beteendeförändrande behandling och egenvård. Efter föredragen blir den en paneldebatt med möjligheter att ställa frågor.
Moderator: Per Alstergren
Talare: EwaCarin Ekberg, Håkan Nilsson, Ellie Saghafi och Jenny Katalinic

14.15-15.15   Hjärnsmart självledarskap – hur du påverkar dig själv och andra till bättre hälsa och välmående

Genom det senaste inom hjärnforskning och psykologi samt förståelsen för det holistiska ledarskapet och delarna som utgör helheten får du begripliga förklaringar till vad som händer med oss människor vid bland annat stress, psykisk ohälsa och bristande engagemang. Dessutom kommer ni att få lära er mer om hur vi löser kommunikativa låsningar, hur vi höjer engagemanget samtidigt som individen når ett starkare och bättre självledarskap. Du får också förklaringar till varför vi lättare dras till det negativa och hur du vänder det med framgång. Talare: Nikola Tramontana

14.15-15.45   Femma till femma – Hur får vi tuggfunktionen att stämma?

Dagens seniorer har aldrig haft så många egna tänder kvar i munnen som nu. Detta betyder dock inte alltid en bra tuggfunktion. Hur rehabiliterar vi seniorernas bett på bästa sätt och vilka aspekter behöver vi uppmärksamma? Hur skapar vi förutsättning för en god nutrition?
Moderator: Linnea Ryman
Talare: Marcus Höglund, Jessica Persson och Linn Hedberg

14.45-15.45   Behandlingsstrategier vid grav parodontal sjukdom

Baserat på typiska kliniska situationer presenteras användbara strategier för att självständigt, eller i samarbete med specialister, och med självförtroende genomföra konserverande behandling och revisionsbehandling av svåra patientfall med parodontit och peri-implantit. Föreläsningen fokuserar på de utmaningar som finns när man planerar och genomför konserverande behandling av grav parodontal sjukdom, samt revisionsbehandling efter genomförd initial konserverande behandling.
Talare: Farid Akhlaghi

16.00-17.30   INVIGNING – Vad har vi lärt oss av pandemin och kan vi förvänta oss i framtiden?

Föreläsningen kommer att beskriva hur vi tror att pandemin uppstod, kort om vad det är för virus och vilka möjligheter det har att förändra sig. Hur gick det till att ta fram vaccin snabbt, vilka är för och nackdelar med de nya vaccinteknologierna. Och en titt i spåkulan, var är vi om fem år, kommer vi att vaccinera varje år, kan nya vaccin ge mer långvarigt immunsvar och helt stoppa pandemin?
Talare: Matti Sällberg

     

Läs mer om Riksstämman här!

Läs också