Om du är missnöjd med tandvården: ny klagomålshantering

Från och med den 1 januari 2018 ska klagomål och synpunkter från patienter och anhöriga i första hand lämnas till den verksamhet som ansvarat för vården. Verksamheten ska bekräfta att de tagit emot klagomålet och bör lämna ett svar inom fyra veckor. Svaret ska innehålla en förklaring till vad som har hänt och formuleras så att det är lätt för patienten att förstå.

Patienter och närstående kan ta hjälp av Patientnämnden som finns i alla landsting och regioner. Patientnämnderna hanterar ärenden som rör all offentligt finansierad vård, bland annat Folktandvården. Patientnämnderna utreder inte själva klagomål men kan vara en länk mellan patienten och vården.

Inom privattandvården kan man som missnöjd patient vända sig till Privattandläkarnas förtroendenämnder som behandlar tvister mellan patient och medlemmar i Privattandläkarnas branschorganisation.

En förändring i den nya lagstiftningen är att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, från och med den 1 januari 2018 inte kommer att utreda anmälningar från patienter och anhöriga annat än i vissa fall, t ex om patienter fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. Patienter och närstående ska alltid först anmäla klagomål och synpunkter till vårdgivaren.

Läs mer om den nya regelverket på Socialstyrelsen webbplats: www.socialstyrelsen.se/intenojdmedvarden

Här finns även information om hur patienter kan begära ekonomisk ersättning. Socialstyrelsen kommer att lägga ut information under hela 2018 som kan vara hjälp för patienter och närstående som behöver information om hur man gör om man inte är nöjd med en vård man själv eller en anhörig har fått.

Information till patienter och närstående finns också på 1177.s webbplats
www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Om-man-inte-ar-nojd-med-varden/

Frågor om det nya regelverket besvaras av jurist Agneta Callenberg: agneta.calleberg@socialstyrelsen.se eller sakkunnig i patientsäkerhet Charlotta George: charlotta.george@socialstyrelsen.se

Läs också