Nyheter

Nominera till priset för bästa avhandling

Logotyp för Svenska Tandläkare-SällskapetSvenska Tandläkare-Sällskapet delar årligen ut pris som ”tillerkänns utan tävlan författaren till det mest förtjänstfulla arbetet inom odontologien, som utgivits under något av de två närmaste kalenderåren” – populärt kallas priset för bästa avhandling. Genom priset vill Svenska Tandläkare-Sällskapet uppmärksamma och markera betydelsen av odontologisk forskning och dess internationella karaktär samtidigt som vi vill stimulera fortsatt utveckling. Priset kan enligt stadgarna enbart tilldelas tandläkare som är medlem i Sveriges Tandläkarförbund.
Nomineringar skickas så att de finns senast 30 maj på vårt kansli. Enbart nominerade avhandlingar beaktas. Efter genomgång av inkomna förslag nominerar Svenska Tandläkare-Sällskapets Stipendienämnd och överlämnar förslag till pristagare till Svenska Tandläkare-Sällskapet styrelse, som utser pristagare. Utdelning av priset sker på Odontologisk Riksstämma i november 2017.
Frågor om priset?
Kontakta Stipendienämndens ordförande Agneta Marcusson, mobil 070-5356558
Nomineringar skickas till
Svenska Tandläkare-Sällskapet, Box 1217, 111 82 Stockholm
Nyheter

Mycket lite om tandvård i forskningspropositionen

Regeringen presenterade i slutet av november sin forskningsproposition med namnet Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft. Vid en genomgång av den konstaterar vi att särskilda satsningar görs på ett flertal områden där hälsa är ett av dem.

I hela propositionen nämns ordet tandvård en gång, då avseende en förstärkning av svensk klinisk forskning, särskilt avseende kunskapsluckor identifierade av SBU, bland vilka tandvården nämns som ett område.

– Vi på Sveriges Tandläkarförbund är glada att man lyfter vikten av att sluta kunskapsluckor inom tandvården, en fråga vi har sett som angelägen. Vi hade gärna sett mer satsning på riktade forskningsmedel eftersom tandvården lätt kommer i kläm när man ska tävla med sjukvård i att ansöka om medel, sager Hans Göransson, ordförande i Sveriges Tandläkarförbund.

De kvalitetsindikatorer som tidigare används för resursfördelning, antal publiceringar och citeringar, dvs. bibliometriska kvalitetsindikatorer, ska fortsatt användas för styrning av resurstilldelning, men ska utökas med samverkansindikatorer.

Regeringen föreslår en ökad satsning på tvärvetenskaplig och tvärsektoriell forskning.

UKÄ ska ansvara för kvalitetssäkring av forskning för en mer sammanhållen kvalitetsutvärdering av högskolans hela verksamhet.

1.3 miljarder kronor föreslås till basanslag för forskning, medan 1.5 miljarder går till de stora forskningsfinansiärerna som t.ex. Vetenskapsrådet och industri-forskningsinstituten för resursfördelning genom ansökningar. Detta innebär att obalansen mellan basanslag och medel som måste sökas inte rättas till utan snarare förvärras. Forskare måste även fortsättningsvis lägga mycket tid på att söka anslag istället för att använda tiden till forskning.

Man säger att svenska forskare ska ha tillgång till bästa möjliga forskningsinfrastruktur, men det framgår inte hur.

Universitet och högskolor ska ha en stor öppenhet mot samhället.

Nyheter

Pristagare på Odontologiska Riksstämman

På onsdag den 16 november kl. 15.10 i sal K1 är det invigning av Odontologisk Riksstämma 2016 med högtidlig prisutdelning. I år delas tre priser ut – Pris för bästa avhandling, Forssbergs pris och Dentatus pris. Läs vilka pristagarna blev och motiveringarna här.

Pris för bästa avhandling

Tandläkare Maryam Khatibi Shahidi får Svenska Tandläkare-Sällskapets pris för bästa avhandling 2016 med motiveringen: Maryam Khatibi Shahidi har visat att perifera gliaceller kan rekryteras som stamceller både för odontoblaster och pulpaceller och därmed medverka i tandutveckling och i regeneration av tandvävnad. Resultaten kan i framtiden leda till nya behandlingsmetoder inom odontologin. Titel på avhandlingen: Peripheral Nerve Glia as Multipotent Progenitors in Craniofacial Development

Forssbergs pris går till Björn Klinge

Björn Klinge tilldelas Forssbergs Dentals Pris 2016 för att han på ett framgångsrikt sätt placerat tandvårdens patienter, munhälsans och munnens betydelse på kartan. Att förstå hur kropp och mun hänger ihop är naturligt för tandvården. Detta har dock inte alltid varit självklart för omvärlden, t ex på departementsnivå, vid myndigheter, eller i media. Björn Klinge har strategiskt, med stor skicklighet och med en god portion humor visat att munnen har en central betydelse för livskvaliteten och att den inte får glömmas bort. För detta hängivna arbete tilldelas han Forssberg Dentals Pris 2016.

Forssberg Dentals stipendiefondspris delas ut årligen och pristagaren utses av en styrelse med företrädare från Svenska Tandläkare-Sällskapet och Plandent.

Dentalföretaget Dentatus pris

Dentatus pris delas ut till en tandläkarstudent på varje lärosäte. Det syftar till att uppmärksamma och särskilt lägga vikt vid studentens kliniska förmåga. Dessutom ska förmågan till ett empatiskt och etiskt förhållningssätt i den patientvårdande verksamheten tillmätas stor betydelse. Följande studenter tilldelas Dentatus pris 2016:

Linnea Sollén i Göteborg
Linnea är en mycket ambitiös student. Hon har lika fint patientomhändertagande som bemötande mot sina kolleger och personal. Hon är alltid väl förberedd, arbetar strukturerat, självständigt och omsätter väl sina teoretiska kunskaper i det praktiska arbetet.

Sara Hellgren i Stockholm
Sara Hellgren har under sin utbildning visat prov på att kunna tillämpa teoretiska och kliniska kunskaper på ett synnerligen moget och omdömesgillt sätt. Hon har en utomordentlig förmåga till självständig reflektion och ställningstagande i sina patientbehandlingar och hon genomför sina patientbehandlingar med ansvarskänsla, empati och stor klinisk skicklighet. Sara tar varje tillfälle till att lära sig mer och kommunicerar med all personal och alla patienter på ett föredömligt och ödmjukt sätt.

Emelie Åström i Umeå
Emelie Åström är en blivande tandläkare som redan under sin studietid visat prov på goda kliniska och teoretiska odontologiska kunskaper och en gedigen förmåga att knyta ihop dessa kunskaper till ett kompetent och säkert patientomhändertagande med stor omtanke och respekt.

Kosovare Shala i Malmö
Kosovare är alltid mycket väl påläst och förberedd inför såväl patientbehandlingar som kliniktimmar. Hon har en klar agenda och når sina uppsatta mål och uppvisar därtill en nyfikenhet och ivrighet att lära sig mer. Dessutom har hon visat prov på både klinisk skicklighet och mognad, och uppvisar dessutom goda teoretiska kunskaper i samband med det kliniska arbetet. Hon ställer alltid upp och hjälper sina kamrater med ett leende och bidrar genom sin positiva utstrålning med en god stämning i gruppen. Således har Kosovare många av de värdefulla egenskaper som är en förutsättning för att bli en bra representant för vårt yrke.

Vi ses vid prisutdelningen på Riksstämman!

Nyheter

Tandlakarforbundet.se sparar data i cookies för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du det. Läs mer om cookies här. Vår dataskyddspolicy hittar du här.