Minskat fokus på kampen mot tobak?

Tandläkarförbundet har fått möjlighet att lämna synpunkter på ett delbetänkande från Kommissionen för jämlik hälsa som har i uppdrag att föreslå åtgärder som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i Sverige under en generation.

I detta delbetänkande, För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket, SOU 2017:4, analyseras styrningen och uppföljningen av folkhälsopolitiken. Man lägger fram en rad förslag för att förtydliga och utveckla det folkhälsopolitiska ramverket.

Tandläkarförbundet ser positivt på detta utvecklingsarbete. Men förbundet kritiserar utredningens förslag att reducera dagens elva till åtta prioriterade målområden. Framförallt ser Tandläkarförbundet allvarligt på att kampen mot tobak och alkoholmissbruk inte längre blir ett uttalat målområde. Man anser att det är olyckligt med tanke på den negativa betydelsen det har för folkhälsan.

Till delbetänkandet För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket, SOU 2017:4 på regeringens hemsida

Till Tandläkarförbundets remissvar

Läs mer om Kommissionen för jämlik hälsa

Läs också