Viktigt med vetenskaplighet i specialiseringstjänstgöring

I Tandläkarförbundet remissvar på ”Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring” ser förbundet mycket positivt på uppdelningen av föreskrifter och allmänna råd.

Sveriges Tandläkarförbund anser att det är viktigt att det finns tydliga regelsystem för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring. I remissvaret uttrycker förbundet att det finns en risk med att man lämnar över till varje utförare att själv ta ställning till att man uppfyllt utbildningsmålen och önskar en skarpare skrivning i föreskrifterna när det gäller att uppfylla utbildningens mål. Tandläkarförbundet saknar kravet på vetenskapligt projektarbete och tycker att kravet ska återinföras. I föreskrifterna finns det inte heller några krav på att presentera ett antal patientfall inom ämnesområdet, vilket förbundet också ser som en brist. 

Tandläkarförbundet menar att risken finns att brist på vetenskaplighet i utbildningen kan ge problem i den framtida utvecklingen av specialiteterna. Kraven på kvalitetssäkring, dokumentation och tydliggörandet av ansvarsfördelning mellan verksamhetschef och huvudhandledare ser förbundet därför som positivt. I föreskriften står uttryckligen om huvudhandledaren inte är tillräckligt vetenskapligt meriterad så skall en vetenskapligt meriterad person knytas till utbildningen.  

Den nya föreskriften ger möjlighet att examinera som tidigare men det är inte ett krav vilket öppnar för olikheter och kvalitetsskillnader mellan olika utbildningsorter vilket enligt Sveriges Tandläkarförbund bör undvikas. Förbundet ser helst att det formella kravet på 2 års allmäntjänstgöring innan specialistutbildning/tjänstgöring förlängs till 5 år.

 

Läs hela remissvaret här 

Läs också