Årets förbundsmöte samlade medlemmarna

Förbundsmötet hölls på IVA konferenscenter fredagen den 8 december. Förutom medlemmar deltog i år 43 ombud från förbundets fyra riksföreningar.

Mötet öppnades av ordförande Hans Göransson som också redogjorde för Tandläkarförbundets verksamhet 2016 samt 2017. Jasmine Axelsson, studerandeombud, berättade om Studerandeföreningens mentorskapsprogram.

Margareta Molin Thorén tilldelades Gotthard Dahlén-medaljen och till hedersmedlem i förbundet utsågs Björn Klinge.

Den ekonomiska förvaltningen godkändes för 2016. Beslut togs också om budget och avgifter för Sveriges Tandläkarförbund kommande verksamhetsår 2018. Under 2016 skedde ett antal besparingsåtgärder, bland annat personaluppsägningar, för att anpassa verksamheten till det rådande ekonomiska läget. Åtgärderna resulterade i ett nollresultat för verksamheten år 2016. Under förra förbundsmötet 2016 fattades beslutet att omorganisera fortbildningsverksamheten från tre regionala kursnämnder till en ny centraliserad organisation i Sveriges Tandläkarförbund, vilket är den största förändringen i budgeten för 2018.

Samtliga propositioner godkändes och merparten av dem gällde stadgeändringar. Förbundsstyrelsen önskade även ett uppdrag att utvärdera formen för förbundsmötet. Ett fyllnadsval gjordes för TEVs suppleant i förbundsstyrelsen. Efter Urban Olsson utsågs för 2018 Patrik Andrén. Förbundsordföranden avtackade Studerandeföreningens avgående ordförande Adrian Borhani. Olle Forsman avtackades också, för sina mångåriga insatser i Fortbildningsrådet och Norra och NordÖstra kursnämnderna inom Sveriges Tandläkarförbund.

Förbundsmötet 2017.
Läs också